Friday, December 31, 2010

Bahaya Hadits Dla’if Dan Mawdlu’ (Palsu)

Di antara bencana besar yang menimpa kaum Muslimin sejak periode-periode pertama adalah tersebar luasnya hadits-hadits Dla’if (lemah) dan Mawdlu’ (palsu) di tengah mereka. Tidak ada seorang pun yang dikecualikan di sini sekalipun mereka adalah kalangan para ulama mereka kecuali beberapa gelintir orang yang dikehendaki Allah, di antaranya para imam hadits dan Nuqqaad (Para Kritikus hadits) seperti Imam al-Bukhary, Ahmad, Ibn Ma’in, Abu Hatim ar-Razy dan ulama lainnya.

Penyebaran yang secara meluas tersebut mengakibatkan banyak dampak negatif, di antaranya ada yang terkait dengan masalah-masalah aqidah yang bersifat ghaib dan di antaranya pula ada yang berupa perkara-perkara Tasyri’ (Syari’at).

Adalah hikmah Allah Ta’ala Yang Maha Mengetahui, bahwa Dia tidak membiarkan hadits-hadits yang dibuat-buat oleh orang-orang yang benci terhadap agama ini untuk tujuan-tujuan tertentu menjalar ke tubuh kaum Muslimin tanpa mengutus orang yang akan menyingkap kedok yang menutupi hakikatnya dan menjelaskan kepada manusia permasalahannya. Mereka itulah para ulama Ahli hadits dan pembawa panji-panji sunnah Nabawiyyah yang didoakan Rasullah dalam sabdanya, “Semoga Allah mencerahkan (menganugerahi nikmat) seseorang yang mendengarkan perkataanku lalu menangkap (mencernanya), menghafal dan menyampaikannya. Betapa banyak orang yang membawa ilmu tetapi tidak lebih faqih (untuk dapat menghafal dan menyampaikannya) dari orang yang dia sampaikan kepadanya/pendengarya (karena ia mampu menggali dalil sehingga lebih faqih darinya).” (HR.Abu Daud dan at-Turmudzy yang menilainya shahih).

Para imam tersebut –semoga Allah mengganjar kebaikan kepada mereka dari kaum Muslimin- telah menjelaskan kondisi kebanyakan hadits-hadits tersebut dari sisi keshahihan, kelemahan atau pun kepalsuannya dan telah membuat dasar-dasar yang kokoh dan kaidah-kaidah yang mantap di mana siapa saja yang menekuni dan mempelajarinya secara mendalam untuk mengetahuinya, maka dia akan dapat mengetahui kualitas dari hadits apa pun meski mereka (para imam tersebut) belum memberikan penilaian atasnya secara tertulis. Itulah yang disebut dengan ilmu Ushul Hadits atau yang lebih dikenal dengan Llmu Mushthalah Hadits.

Para ulama generasi terakhir (al-Muta`akkhirin) telah mengarang beberapa buku yang khusus untuk mencari hadits-hadits dan menjelaskan kondisinya, di antaranya yang paling masyhur dan luas bahasannya adalah kitab al-Maqaashid al-Hasanah Fii Bayaan Katsiir Min al-Ahaadiits al-Musytahirah ‘Ala al-Alsinah karya al-Hafizh as-Sakhawy. Demikian juga buku semisalnya seperti buku-buku Takhriijaat (untuk mengeluarkan jaluar hadits dan kualitasnya) yang menjelaskan kondisi hadits-hadits yang terdapat di dalam buku-buku pengarang yang buku berasal dari Ahli Hadits (Ulama hadits) dan buku-buku yang berisi hadits-hadits yang tidak ada asalnya seperti buku Nashb ar-Raayah Li Ahaadiits al-Bidaayah karya al-Hafizh az-Zaila’iy, al-Mugny ‘An Haml al-Asfaar Fii al-Asfaar Fii Takhriij Maa Fii Ihyaa` Min al-Akhbaar karya al-Hafizh al-‘Iraqy, at-Talkhiish al-Habiir Fii Takhriij Ahaadiits ar-Raafi’iy al-Kabiir karya al-Hafizh Ibn Hajar al-‘Asqalany, Takhriij Ahaadiits al-Kasysyaaf karya Ibn Hajar juga dan Takhriij Ahaadiits asy-Syifaa` karya Imam as-Suyuthy, semua buku tersebut sudah dicetak dan diterbitkan.

Sekalipun para imam tersebut –semoga Allah mengganjar kebaikan kepada mereka- telah melanggengkan jalan kepada generasi setelah mereka, baik buat kalangan para ulama maupun para penuntut ilmu hingga mereka mengetahui kualitas setiap hadits melalui buku-buku tersebut dan semisalnya, akan tetapi –sangat disayangkan sekali- kami melihat mereka malah telah berpaling dari membaca buku-buku tersebut. Maka karenanya, mereka pun buta terhadap kondisi hadits-hadits yang telah mereka hafal dari para guru mereka atau yang mereka baca pada sebagian buku yang tidak interes terhadap hadits yang shahih dan valid. Karena itu pula, kita hampir tidak pernah mendengarkan suatu wejangan dari sebagian Mursyid (penyuluh), ceramah dari salah seorang ustadz atau khuthbah seorang khathib melainkan kita dapati di dalamnya sesuatu dari hadits-hadits Dla’if dan Mawdlu’ tersebut, dan ini amat berbahaya di mana karenanya dikhawatirkan mereka semua akan terkena ancaman sabda beliau SAW., yang berbunyi, “Barangsiapa yang telah berdusta terhadapku secara sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di api neraka.” (Hadits Shahih Mutawatir)

Walau pun secara langsung mereka tidak menyengaja berdusta, namun sebagai imbasnya mereka tetap berdosa karena telah menukil (meriwayatkan) hadits-hadits yang semuanya mereka periksa padahal mengetahi secara pasti bahwa di dalamnya terdapat hadits yang Dla’if atau pun hadits dusta. Mengenai hal ini, terdapat isyarat dari makna hadits Rasulullah yang berbunyi, “Cukuplah seseorang itu berdusta manakala ia menceritakan semua apa yang didengarnya (tanpa disaring lagi-red.,).” (HR.Muslim) dan hadits lainnya dari riwayat Abu Hurairah.

Kemudian dari itu, telah diriwayatkan bahwa Imam Malik pernah berkata, “Ketahuilah bahwa tidaklah selamat seorang yang menceritakan semua apa yang didengarnya dan selamanya, ia bukan imam bilamana menceritakan semua apa yang didengarnya.”

Imam Ibn Hibban berkata di dalam kitab Shahihnya, “Pasal: Mengenai dipastikannya masuk neraka, orang yang menisbatkan sesuatu kepada al-Mushthafa, Rasulullah SAW., padahal ia tidak mengetahui keshahihannya,” setelah itu, beliau mengetengahkan hadits Abu Hurairah dengan sanadnya secara marfu’, “Barangsiapa yang berkata dengan mengatasnamakanku padahal aku tidak pernah mengatakannya, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka.” Kualitas sanad hadits ini Hasan dan makna asalnya terdapat di dalam kitab ash-Shahiihain dan kitab lainnya.

Selanjutnya, Ibn Hibban berkata, “Pembahasan mengenai hadits yang menunjukkan keshahihan hadits-hadits yang kami isyaratkan pada bab terdahulu,” kemudian beliau mengetengahkan hadits dari Samurah bin Jundub dengan sanadnya, dia berkata, Rasulullah SAW., bersabda, “Barangsiapa yang membicarakan suatu pembicaraan mengenaiku (membacakan satu hadits mengenaiku) di mana ia terlihat berdusta, maka ia adalah salah seorang dari para pendusta.” (Kualitas hadits ini Shahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam mukaddimahnya dari hadits Samurah dan al-Mughirah bin Syu’bah secara bersama-sama). Ibn Hibban berkata, “Ini adalah hadits yang masyhur.” Kemudian dia melanjutkan, “Pembahasan mengenai hadits kedua yang menunjukkan keshahihan pendapat kami,” lalu dia mengetengahkan hadits Abu Hurairah yang pertama di atas.

Dari apa yang telah kami sampaikan di atas, jelaslah bagi kita bahwa tidak boleh menyebarkan hadits-hadits dan meriwayatkannya tanpa terlebih dahulu melakukan Tatsabbut (cek-ricek) mengenai keshahihannya sebab orang yang melakukan hal itu, maka cukuplah itu sebagai kedustaan terhadap Rasulullah yang bersabda, “Sesungguhnya berdusta terhadapku bukanlah berdusta terhadap salah seorang diantara kamu; barangsiapa yang berdusta terhadapku secara sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di api neraka.” (HR.Muslim dan selainnya), wallahu a’lam.


(SUMBER: Mukaddimah Syaikh al-Albany di dalam bukunya Silsilah al-Ahaadiits adl-Dla’iifah Wa al-Mawdluu’ah Wa Atsaruha as-Sayyi` Fi al-Ummah, jld.I, h.47-51 dengan sedikit perubahan dan pengurangan)
Read More

Wednesday, December 29, 2010

40 Keistimewaan Wanita


Berikut merupakan keistimewaan wanita menurut Islam, menunjukkan betapa Islam begitu menghormati dan menghargai para wanita yang sholehah.
 1. Wanita yang solehah (baik) itu lebih baik daripada 70 orang pria yang soleh.
 2. Barang siapa yang menggembirakan anak perempuannya, derajatnya seumpama orang yang sentiasa menangis kerana takutkan Allah S.W.T. dan orang yang takutkan Allah S.W.T. akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya.
 3. Barang siapa yang membawa hadiah (barang makanan dari pasar ke rumah) lalu diberikan kepada keluarganya, maka pahalanya seperti bersedekah.
 4. Hendaklah mendahulukan anak perempuan daripada anak pria. Maka barang siapa yang menyukakan anak perempuan seolah- olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail A.S.
 5. Wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama aku (Rasulullah S.A.W.) di dalam syurga.
 6. Barang siapa mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua anak perempuan atau dua saudara perempuan, lalu dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa takwa serta bertanggungjawab, maka baginya adalah syurga.
 7. Daripada Aisyah r.a. “Barang siapa yang diuji dengan se Suatu daripada anak-anak perempuannya, lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka.
 8. Syurga itu di bawah telapak kaki ibu.
 9. Apabila memanggil akan engkau dua orang ibu bapamu, maka jawablah panggilan ibumu dahulu.
 10. Wanita yang taat berkhidmat kepada suaminya akan tertutup pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu syurga. Masuklah dari mana-mana pintu yang dia kehendaki dengan tidak dihisab.
 11. Wanita yang taat akan suaminya, semua ikan-ikan di laut, burung di udara, malaikat di langit, matahari dan bulan, semuanya beristighfar baginya selama mana dia taat kepada suaminya dan direkannya (serta menjaga sembahyang dan puasanya).
 12. Aisyah r.a. berkata “Aku bertanya kepada Rasulullah S.A.W., siapakah yang lebih besar haknya terhadap wanita? Jawab baginda, “Suaminya.” “Siapa pula berhak terhadap pria?” tanya Aisyah kembali, Jawab Rasulullah S.A.W. “Ibunya.”
 13. Perempuan apabila sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadan, memelihara kehormatannya serta taat akan suaminya, masuklah dia dari pintu syurga mana sahaja yang dia kehendaki.
 14. Tiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama, maka Allah S.W.T. memasukkan dia ke dalam syurga lebih dahulu daripada suaminya (10,000 tahun).
 15. Apabila seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, maka beristighfarlah para malaikat untuknya. Allah S.W.T. menatatkan baginya setiap hari dengan 1,000 kebaikan dan menghapuskan darinya 1,000 kejahatan.
 16. Apabila seseorang perempuan mulai sakit hendak bersalin, maka Allah S.W.T. mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad pada jalan Allah S.W.T.
 17. Apabila seseorang perempuan melahirkan anak, keluarlah dia daripada dosa-dosa seperti keadaan ibunya melahirkannya.
 18. Apabila telah lahir (anak) lalu disusui, maka bagi ibu itu setiap satu tegukan daripada susunya diberi satu kebajikan.
 19. Apabila semalaman (ibu) tidak tidur dan memelihara anaknya yang sakit, maka Allah S.W.T. memberinya pahala seperti memerdekakan 70 orang hamba dengan ikhlas untuk membela agama Allah S.W.T.
 20. Seorang wanita solehah adalah lebih baik daripada 70 orang wali.
 21. Seorang wanita yang jahat adalah lebih buruk dari pada 1,000 pria yang jahat.
 22. Rakaat solat dari wanita yang hamil adalah lebih baik daripada 80 rakaat solat wanita yang tidak hamil.
 23. Wanita yang memberi minum air susu ibu (asi) kepada anaknya daripada badannya (susu badannya sendiri) akan dapat satu pahala dari pada tiap-tiap titik susu yang diberikannya.
 24. Wanita yang melayani dengan baik suami yang pulang ke rumah di dalam keadaan letih akan mendapat pahala jihad.
 25. Wanita yang melihat suaminya dengan kasih sayang dan suami yang melihat isterinya dengan kasih sayang akan dipandang Allah dengan penuh rahmat.
 26. Wanita yang menyebabkan suaminya keluar dan berjuang ke jalan Allah dan kemudian menjaga adab rumah tangganya akan masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada suaminya, akan menjadi ketua 70,000 malaikat dan bidadari dan wanita itu akan dimandikan di dalam syurga, dan menunggu suaminya dengan menunggang kuda yang dibuat daripada yakut.
 27. Wanita yang tidak cukup tidur pada malam hari kerana menjaga anak yang sakit akan diampunkan oleh Allah akan seluruh dosanya dan bila dia hiburkan hati anaknya Allah memberi 12 tahun pahala ibadat.
 28. Wanita yang memerah susu binatang dengan “bismillah” akan didoakan oleh binatang itu dengan doa keberkatan.
 29. Wanita yang menguli tepung gandum dengan “bismillah”, Allah akan berkatkan rezekinya.
 30. Wanita yang menyapu lantai dengan berzikir akan mendapat pahala seperti meyapu lantai di baitullah.
 31. Wanita yang hamil akan dapat pahala berpuasa pada siang hari.
 32. Wanita yang hamil akan dapat pahala beribadat pada malam hari.
 33. Wanita yang bersalin akan mendapat pahala 70 tahun solat dan puasa dan setiap kesakitan pada satu uratnya Allah mengurniakan satu pahala haji.
 34. Sekiranya wanita mati dalam masa 40 hari selepas bersalin, dia akan dikira sebagai mati syahid.
 35. Jika wanita melayani suami tanpa khianat akan mendapat pahala 12 tahun solat.
 36. Jika wanita menyusui anaknya sampai cukup tempo(2½ thn),maka malaikat-malaikat dilangit akan khabarkan berita bahwa syurga wajib baginya. Jika wanita memberi susu badannya kepada anaknya yang menangis, Allah akan memberi pahala satu tahun solat dan puasa.
 37. Jika wanita memicit/mijat suami tanpa disuruh akan mendapat pahala 7 tola emas dan jika wanita memicit suami bila disuruh akan mendapat pahala 7 tola perak.
 38. Wanita yang meninggal dunia dengan keredhaan suaminya akan memasuki syurga.
 39. Jika suami mengajarkan isterinya satu masalah akan mendapat pahala 80 tahun ibadat.
 40. Semua orang akan dipanggil untuk melihat wajah Allah di akhirat, tetapi Allah akan datang sendiri kepada wanita yang memberati auratnya yaitu memakai purdah di dunia ini dengan istiqamah.
Read More

Sunday, December 26, 2010

Tidur kita apakah sudah seperti Rasulullah ?I. TIDUR SEBUAH TANDA KEKUASAAN ALLAH
Allah berfrman."Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialahtidurmudiwaktumalamdan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesung­guhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan". (QS. Ar-Ruum:23).

Allah juga berfrman, Dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat. (QS.An-Naba:9).

Imam Ibnu Katsir berkata, "Yaitu termasuk tanda-tanda kekuasaan-Nya Allah menjadikan sifat tidur bagi kalian diwaktu malam dan siang, dengan tidur, ketenangan dan rasa lapang dapat tercapai dan rasa lelah serta kepenatan dapat hilang".(Tafsir Ibrur Katsir 3/402)

II. ADAB TIDUR

1. Anjuran Qoyluulah
Berkata Ibnu Atsir, "Qoyluulah adalah istirahat di pertengahan siang walaupun tidak tidur". (Nihayah Fi Ghoribil Hadits 4/133.)
Berdasarkan hadits :
Dari Sahl Bin Sa'd dia berkata, "Tdaklah kami qoyluulah dan makan siang kecuali setelah shalat jum'at". (HR. Bukhari 939 dan Muslim 859)

Juga Rasulullah bersabda,"Qoyluulah kalian sesungguhnya syaithon tidak qoyluulah". (HR.AbuNu'aimdalamAt-Thib: 12/1,Thabrani dalam Al-Ausath: 2725,dihasankan oleh AlAlbani dalam As-Shahihah: 1647)

Al-Hafzh Ibnu Hajar berkata, "Hadits diatas menunjukkan bahwa qoyluulah termasuk kebiasaan para sa­habat Nabi setiap harinya". (Fatliul Bari: 11/ 83)

2. Tidur di awal malam
Rasulullah adalah teladan bagi setiap muslim, maka barang siapa yang memperhatikan tidurnya, niscaya dia akan mendapati bahwa tidumya beliau paling sempurna dan paling bermanfaatbagitubuh. Beliau tidur diawal malam dan bangun diawal sepertiga malam.

Sahabat mulia Ibnu Abbas pernah bertutur:
"Suatu ketika aku pernah bermalam dirumah bibikuMuimunah untuk meli­hat bagaimana shalatnya Rusulullah, beliau berbincang sejenak bersama istrinya, kemudian tidur". (HR. Muslim: 763)

3. Dibencinya tidur sebelum lsya’ dan ngobrol setelahnya.
Berdasarkan hadits :
Dari Abu Barzah bahwasanya Rasulullah membenci tidur sebelum isya' dan bercakap-cakap setelahrtya. (HR. Bukhari 568 dan Muslim: 647)

Al-Hafzh lbnu Hajar berkata :
"Dibencinya tidur sebelum Isya' karena dapat melalaikan pelakunya dari shalat isya' hingga keluar waktunya, adapun bercakap-cakap setelahnya yang tidak ada manfaatnya, dapat meyebabkan tidur hingga shalat shubuh dan luput dari shalat malam". (Fathul Bari 1/278)

Kemudian Al-Hafzh menegaskan bahwa larangan bercakap-cakap setetah Isya' dikhususkan pada percakapan yang tidak ada manfaat dan kebaikan didalamnya. (Fathul Bari 1/278)

Adapun percakapan yang bermanfaat maka tidaklah termasuk dalam larangan ini, sebagaimana diterangkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi bersama Abu Bakar pernah bercakap-cakap hingga larut malam karena urusan kaum muslimin. (HR. Tirmidzi 169, Ahmad 1115, dishahihkan oleh AI-Albani dalam As-Shahihah, 2781)

4. Menutup pintu, mematikan api dan lampu Berdasarkan hadits:
Dari Jabir Bin Abdullah bahwasanya Rasulullah bersabda :
"Matikanlah lampu-lampu diwaktu malam jika kalian hendak tidur, dan tu­tuplah pintu-pintu, bejana serta makanan dan minuman kalian. (HR. Bukhari 6296 dan Muslim 2012)

Juga berdasarkan hadits :
Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah bersabda : "Janganlah kalian meningalkan api yang menyala ketika kalian tidur". (HR. Bukhari 6293)

Imam Al-Qurthubi berkata :
"Berdasarkan hadits ini apabila seseorang tidur sendirian sedangkan api masih menyala di dalam rumahnya hendaklah ia mematikan terlebih dahu­lu sebelum tidur, demikian pula apabila di dalam rumah terdapat beberapa orang hendaklah orang yang terakhir yang melakukannya, maka barang siapa yang meremehkan hal ini sungguh dia telah menyelisihi sunnah". (Fathul Bari 11/103)

Ibnu Daqiq Al-'Ied berkata :
"Perintah menutup pinto sebelum tidur, di dalamnya terdapat kebaikan duniawi dan ukhrowi yaitu menjaga diri dan harta dari orang-orang yang hendak berbuat jahat, terlebih lagi dari syaithon". (Fathul Bari 11/104.)

Perhatian : Perintah mematikan api dan lampu sebelum tidur merupakan tindakan pre­ventif sebelum terjadt kebakaran, apabila aman dan kebakaran -seperti keadaan lampu­lampu masa kini-Pent maka tidaklah mengapa menghidupkannya. (Lihat Syarah Shahih Muslim 13/163)

5. Berwudhu
Berdasarkan hadits :
Dari Baro' Bin 'Azib bahwasanya Rasulullah bersabda : "Apabila kalian hendak mendatangi tempat tidur, maka berwudhulah seperti wudhu kalian untuk shalat". (HR. Bukhari 247 dan Muslim 2710)

Imam Nawawi berkata :
"Hadits ini berisi anjuran berwudhu ketika hendak tidur, apabila seseorang telah mempunyai wudhu maka hal itu telah mencukupinya, karena maksud dari itu semua adalah tidur dalam keadaan suci khawatir maut menjemput­nya seketika itu, maksud yang lain dengan berwudhu dapat menjauhkan diri dari gangguan syaithon dan perasaan takut ketika tidur". (Syarah Shahih Muslim 17/197)

6. Mengebuti tempat tidur
Berdasarkan hadits :

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda : "Apabila salah se-orang diantara kalian hendak tidur maka kebutilah tempat tidurnya dengan ujung sarungnya, karena sesungguhnya dia tidak tahu apa yang akan menim­pa padanya". (HR. Bukhari 6320 dan Muslim 2714)

Faidah hadits :
1.Sunnahnya mengebuti tempat tidur sebelum tidur. (Syarah Shahih Muslim 18/201)
2.Hendaklah mengebutinya tiga kali. (Fathul Bari 1 I/ /52)
3.Membaca 'Bismillah' ketika mengebutinya sebagaimana hadits riwayat Muslim no. 2714.
4.Bagi orang yang bangun dari tempat tidurnya kcmudian kembali lagi, maka dian­jurkan untuk mengebutinya kembali. (sebagaimana hadits riwayat Tirmidzi. 3410, dishahihkan oleh AI-Albani dalam; Kalim Thoyyib: 3410)

7. Larangan tidur satu selimut Berdasarkan hadits:
Dari Abu Said Al-Khudri dari bapaknya bahwasanya Rasulullah bersabda :

"Janganlah pria melihat aurat pria yang lain dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita yang lain, dan janganlah pria berkumpul dengan pria lain dalam satu selimut, dan janganlah wanita berkumpul dengan wanita lain dalam satu selimut". (HR. Muslim 339 dan Tirmidzi 2793)

8. Berbaring Kesisi Kanan
Imam Ibnul Qoyyim berkata :

"Adalah Nabi tidur dengan berbaring kekanan dan beliau meletakkan tan­gannya yang kanan dibawah pipinya yang kanan". (Zaadul Ma'ad 1/150)
Rasulullah bersabda) Apabila kalian hendak mendatangi tempat tidur, maka berwudhulah seperti wudhu kalian untuk shalat kemudian berbaringlah kesisi kanan! (HR. Bukhari 247 dan Muslim 2710)

Sahabat Mulia Hudzaifah berkata : "Adalah Nabi apablla tidur beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya". (HR. Bukhari: 6314, Ahmad 3/5, Abu Dawud: 5045)

Imam Ibnul Jauzy berkata :
"Keadaan tidur seperti ini sebagaimana ditegaskan oleh pakar kedokteran merupakan keadaan yang paling baik bagi tubuh". (Farhul Bari 11/132)

9. Membaca Ayat AI-Qur’an
Dianjurkan bagi setiap orang yang hendak tidur untuk membaca ayat-ayat AI-Qur'an terlebih dahulu, diantaranya :

1. Membaca Ayat kursi, berdasarkan hadits tentang kisah Abu Hurairah yang diajari oleh syaithon ayat kursi kemudian dia berkata :
"Jika engkau membacanya, maka Allah senanriasa akan menjagamu dan syaithon tidak akan mendekatimu hingga pagi." (HR. Bukhari 2311)
2. Membaca surat Al-lkhlas, AI-Falaq, An-Naas, berdasarkan hadits A'isyah dia berkata :
"Adalah Rasulullah apabila hendak tidur beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya lalu meniupnya seraya membaca surat Al-lkhlas, Al-Falaq, An-Naas, kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan­nya kebagian tubuh yang bisa diusap, dirnulai dari kepala, wajah dan bagian tubuh lainnya sebanyak tiga kali ". (HR. Bukhari 5017, Abu Dawud 5056 dan Tirmidzi 3406)
3. Membaca Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, berdasarkan hadits :
Dari Abu Mas'ud Al Badriyyi bahwasanya Rasulullah bersabda : "Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah barang siapa yang membacanya di­waktu malam maka akan mencukupinya". (HR. Bukhari 4008 dan Muslim 807)

10. Membaca Do’a
Banyak sekali do'a sebelum tidur yang telah diajarkan Nabi dtantaranya :
"Yaa Allah dengan menyebut nama-Mu aku mati dan hidup". (HR. Bukhari 6312, Abu Dawud 5049, Tirmidzi 3417 dan Ibnu Majah 3880)
"Yaa Allah... aku berserah diri kepada-Mu, aku serahkan segala urusanku kepada-Mu, aku sandarkan punggungku kepada-Mu karena mengharap dan takut kepada-Mu, tidak ada tempat bersandar dan tempat menyelamatkan kecuali kepada-Mu, Yaa Allah... aku beriman kepada kitabMu yang telah engkau turunkan dan kepada NabiMu yang telah engkau utus", maka ji­ka engkau meninggal pada malam harinya sungguh engkau meniggal dalam keadaan fthroh dan jadikanlah do'a tersebut akhir yang engkau ucapkan. (HR. Bukhari 247 dan Muslim 2710)

11. Apa yang harus dilakukan jika bermimpi? :
"Mimpi yang baik adalah dari Allah, sedamgkam mimpi yang buruk dari syaithon, maka apabila salah seoratg diantara kalian mimpi buruk hendak­lah ia meludah kearah kiri dan mohonlah perlindumgan kepada Allah dari kejelekannya, sesungguhnya hal itu tidak akan memadhorotinya". (HR. Bukhari 3292 dan Muslim 2261)

Faidah hadits :
1.Mimpi ada dua macam : baik dan buruk, mimpi yang baik adalah dari Allah sedangkan mimpi yang buruk dari syaithon. (Syarah Shahih Muslim 15/420)
2.Apabila bermimpi baik hendaklah ia memuji Allah dan menceritakannya kepada orang yang menyukai. (Fathul Bari 12/463)
3.Sebalknya apabila bermimpi buruk maka hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah, kemudian meludah kearah kiri sebanyak tiga kali, bepindah tempat, shalat dua rakaat dan janganlah ia menceritakan kepada seorangpun. (Lihat Fathul Bari I2/463, Syarah Shahih Muslim 15/421)

12. Dibencinya tidur telungkup Berdasarkan hadits :
Dari Tikhfah Al-Ghifari dia berkata :

Suatu ketika tatkala aku tidur didalam mesjid, tiba-tiba ada seorang yang menghampiriku, sedangkan aku dalam keadaan tidur terlungkup, lalu dia membangunkanku dengan kakinya seraya berkala : "Bangunlah! Ini adalah bentuk tidur yang dibenci Allah, maka akupum mengangkat kepalaku terny­ata beliau adalah Nabi. (HR. Bukhari dalam Adab Mufrod 1187, Tirmidzi 2768, Ibnu Majah 3723, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Adab Mufrod 905, lihat Al-Misykah 4719)
Berkata Syaroful Haq 'Azhim Abadi)
"Berdasarkan hadits ini, bahwa tidur telungkup diatas perut adalah dilarang, dan itu adalah bentuk tidurnya syaithon". (Aunul Ma'bud 13/261)

13. Dibencinya tidur diatas rumah tanpa penutup
Berdasarkan hadits :
Dari Ali Bin Syaiban bahwasanya Rasulullah) bersabda : "Barang siapa yang tidur diatas rumah tanpa penutup/penghalang maka sungguh telah terlepas darinya penjagaan". (HR. Bukhari dalam Adab Mufrod 1192, Abu Dawud 5041. Ahmad 5/79, dishahihkan oleh Al-Albani dalam As-Shahihah 828. lihat pula Shahih adab Mufrod 908)

14. Do’a ketika bangun tidur
Ketika bangun dari tidur hendaklah kita berdo'a :
"Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setetah sebelumnya mematikan kami dan hanya kepadaNya kami akan dibangkitkan ". (HR. Bukhari 6312, Abu Dawud 5049, Tirmidzi 3417, Ibnu Majah 3880)
Demikianlah pembahasan kita kali ini, akhirmya kita memohon kepada Allah taufk dan hidayah-Nya agar tetap istiqomah dialas jalan-Nya. Amiin.allahu A'lam.

Judul Aseli "Tidur Menurut Tuntunan Rasulullah" *
Sari dari majalah Al Furqon 05/111 hal 38-41.

*SEMOGA BERMANFAAT*
Read More

BEBERAPA MOTIVASI ORIENTALIS : KAJIAN SUBYEKTIVITAS


   Meskipun semua tendensi yang ada berseberangan dengan tradisi keislaman, para ilmuwan Barat tetap berusaha meyakinkan bahwa mereka sedang memberi pelayanan terhadap kaum Muslimin dengan menyajikan kajian murni, tidak setengah-setengah, dan berlaku jujur. Implikasinya adalah, seorang ilmuwan Muslim yang, katanya, dikelabui oleh keimanan tidak dapat memahami mana yang salah dan yang benar ketika menganalisis keyakinan mereka.1* Jika ini betul, sekurang-kurangnya kita mesti bersedia meneliti Orientalisme dan kaitannya dengan kepercayaan-kepercayaan dan prinsip yang dianut, karena mengatakan satu kelompok bersikap memihak tidak semestinya dapat menjamin bahwa kelompok lain lebih objekti. Meneliti akar Orientalisme menghendaki studi yang mendalam tentang masalah-masalah politik, dulu dan hari ini, guna menyingkap beberapa pandangan yang melingkari motivasi mereka, sehingga para pembaca dapat mengukur kajian Barat terhadap Al-Qur'an sebagaimana mestinya.


1. Menggunakan Analogi Yahudi
    Sebelum membicarakan Orientalisme, saya ingin mengangkat satu pertanyaan dengan menggunakan analogi: dalam pandangan Yahudi, dapatkah seorang ilmuwan yang anti Semitisme dikatakan tidak memihak ketika mengkaji dokumen mereka seperti Perjanjian Lama atau Gulungan Kertas Laut Mati (Dead Sea Scrolls)? Apa pun keputusan yang diberikan baik positif mau pun negatif, hendaknya juga diterapkan pada kalangan Orientalis yang seharusnya berlaku jujur saat melakukan pembedahan terhadap ajaran Islam.

i. Validitas Sebuah Karya Anti-Semit
    Friedrich Delitzsch, seorang ilmuan Kristen dan salah seorang pendiri Assyriology, berasal dari kalangan tradisi keilmuan Perjanjian Lama yang hebat, di mana ia sendiri sedikit berbau darah Yahudi.2* Namun demikian, pandangannya terhadap Perjanjian Lama betul-betul sinis:

    Perjanjian Lama penuh dengan berbagai penipuan: benar-benar amburadul serta mengelirukan, tidak diterima oleh akal sehat, figur-figur tokoh yang tak dapat dipercaya, termasuk kronologi biblical; benar-benar merupakan demonstrasi kepalsuan yang serbasimpang siur, kerja ulang yang meng­gelikan, revisi dan transposisi, campuran anakronisme, penjelasan yang saling kontradiktif dan cerita berjubel yang tiada akhir, penemuan­penemuan tanpa bukti sejarah, legenda dan dongeng rakyat, yang secara singkat merupakan sebuah buku penuh kebohongan baik disengaja maupun tidak, sebagian adalah penipuan sendiri, buku yang sangat berbahaya, dan siapa yang membaca harus siaga dengan sikap ekstrahati-hati.3*

    Walaupun dikecam sebagai anti Semit, Delitzsch tetap berulang kali menolaknya.

    Tetapi melihat beberapa ulasannya (contohnya, ...yang mana ia menyebut orang Yahudi sebagai bahaya yang mengerikan di mana orang-orang Jerman perlu diberi peringatan'), tudingan [sebagai anti Semit] itu tampaknya cukup beralasan.4*

    Di antara karya Delitzsch mengenai Perjanjian Lama, Die Grosse Tauschung, John Bright menyimpulkan,
"Amat jarang Perjanjian Lama dituding sebagai penyalahgunaan yang lebih dahsyat dari buku ini. Benar-benar merupakan buku yang sangat jelek (saya harus katakan sebagai `buku yang menderita sakit') ".5*

    Menunjukkan sikap memusuhi secara terang-terangan terhadap Perjanjian Lama dan hasrat yang kuat ingin memutus hubungan dengan agamaKristen, Delitzsch telah menulis dengan nada sinis yang merendahkan buku dan popularitas namanya semakin dipertunyakan karena sikap antipati terhadap Semitism.

ii. Dapatkah Ilmuwan yang Anti-Yahudi Tidak Memihak Ketika Berhubungan dengan satu Tema tentang Keyahudian?
    John Strugnell, seorang guru besar dari Universitas Harvard, menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi resmi team editorial Dead Sea Scroll pada tahun 1987, yang akhirnya dipecat yang dipublikasikan secara luas tiga tahun kemudian. Masalahnya bermula dengan wawancara yang dilakukan oleh seorang wartawan Israel Avi Katzman (seperti dimuat dalam harian Ha'aretz, 9 November 1990), di mana karena menderita depresi mental, ia mengungkapkan perasaan anti Yahudi. Di antaranya adalah agama Yahudi sebagai "agama yang mengerikan", yang menyatakan bahwa masalah agama Yahudi dapat di­se]esaikan dengan baik melalui masuknya orang-orang Yahudi dalam agama Kristen secara massal, dan juga pernyataan bahwa agama Yahudi pada dasarnya bersifat rasialis. Walaupun ia katakan pada awal wawancara tidak berniat supaya dikatakan anti Semit, Katzman tidak peduli akan permintaan mereka, dan bahkan mengkritik dengan istilah yang vulgar. Dalam hal ini Strugnell curiga bahwa ;
Di belakang Mr. Katzman [ada satu kebimbangan] apakah keilmuan Kristen dapat melakukan penelitian secara memihak dengan sistem scroll, karena bahan itu merupakan dokumen milik sekte Yahudi.... Saya merasa geli saat mendengar orang seperti Schiffman [dari Universitas New York] mengatakan, 'amat disayangkan tidak ada ilmuwan Yahudi yang sedang me lakukan kajian teks-teks tersebut'.6*
    Gara-gara tulisannya, ia kemudian dipecat. Beberapa tahun kemudian terus menghujat penolakannya sebagai anti-Semit, tetapi sebaliknya bersikeras menyatakan anti-Yahudi: seseorang bukannya antagonistik terhadap orang Yahudi secara individu atau masyarakat, melainkan hanya terhadap agama Yahudi.
Tetapi saya tidak begitu peduli apakah saya benci atau tidak terhadap agama Yahudi. Saya menginginkan sesuatu yang lebih buat agama Kristen. Saya ingin kekuasaan Kristus lebih besar, memiliki lebih dari 20 juta orang-orang Yahudi sebagai pengikutnya.7*
    Dalam mempertahankan kepercayaan aguma Kristen, Prof. Strugnell semestinya memahami akan pentingnya teologis Dead Sea Scroll, kalau tidak, memperoleh jabatan pemimpin redaksi hanyalah laksana seorang yang mengigau di siang hari. Pemecatannya bukan lantaran ketidakrnampuan, bukan juga karena tidak percaya atau penghinaan terhadap manuskrip yang di bawah pengawasannya. Sebagaimana yang ia nyatakan, hal itu bersumber dari ketakutan orang Yahudi mengenai subjektivitasnya dalam meneliti dokurnen agamanya disebabkan, antara lain, kecintaannya pada Kristus. Persaingan agama ini memberi alasan yang cukup untuk melarangnya terlepas dari kemampuan akademis yang dimiliki.

iii. Apakah Para Ilmuwan Yahudi Bebas Mengkaji Topik-Topik Keyahudian?
    Kita telah menunjukkan dua permasalahan di mana tuduhan anti Semit menyebabkan larangan para ilmuwan hebat melakukan kajian terhadap tema­tema yang berkaitan dengan agama Yahudi. Namun, bagaimana nasib para ilmuwan Yahudi yang hebat-hebat, apakah semestinya mereka juga dianggap layak mengkaji bahan-bahan yang sensitif?
Dead See Scroll (Gulungan Kertas Laut Mati) ditemukan pada awal tahun 1947. Kendati tim redaksi telah menyelesaikan satu transkripsi keseluruhan teks pada akhir tahun 1950an (termasuk seluruh indeks), la tetap menjadi rahasia, bukan saja mengenai transkrip, tetapi mengenai keberadaan teks itu sendiri. Dengan mengambil waktu yang cukup lama, tim telah menghabiskan waktu selama empat puluh tahun dan hanya mampu menerbitkan dua puluh persen dari keseluruhan teks yang ditugaskan. Hershel Shanks, pemimpin redaksi Biblical Archeology Review, memojokkan direktur bidang barang­barang antik Israel (Antiquities Department), selama lebih dari dua puluh lima tahun dalam mencari indeks, di mana la mengakui ketidaktahuannya tentang masalah tersebut. Sementara kalangan akademik mendesak ingin mendapat edisi faksimile dari teks yang belum diterbitkan, yang hanya memperoleh respons yang kurang bersahabat dari para anggota redaksi skrol, guna mem­pertahankan pengawasan sepenuhnya terhadap semua penemuan.9*

    Karena kritikan yang begitu santer, Jenderal Amir Drori, kepala bidang urusan barang antik Israel, terpaksa mengeluarkan pernyataan press pada Septemher 1991, berjanji akan lebih memheri kebebasan untuk mendapatkan foto-foto Skrol tersebut.10*

    Jendral Drori mengumumkan hahwa menjadikan teks itu tersedia untuk semua kalangan, berarti membuat kemungkinan 'penafsiran yang pasti' (delinitive interpretation) dalam keadaan yang berbahaya... Adalah penting untuk memikirkan ulang kerja keras kelompok kecil itu guna menjaga rahasia teks yang belum diterbitkan. Kerja-kerja itu memang disertai penghinaan yang begitu nyata bagi setiap yang berani mempertanyakan kebijaksanaan kelompok kecil tersebut.11*

    Eugene Ulrich dari Notre Dame, di antara tim redaksi senior, memprotes bahwa, "pengeditan skrol sebenarnya telantar bukan lantaran lamban, melainkan karena ketergesa-gesaan yang tak menentu". 12* Rata-rata para guru besar universitas tidak memiliki kemampuan menilai kerja tim tersebut, sambil memekik tentang perasaan team yang diulang-ulang di mana hanya para redaktur resmi, dan murid-murid mereka, yang layak melakukan tugas tersebut.

   "Dalam sebuah wawancara di Scientific American, [pemimpin redaksi] menyatakan bahwa Geza Vermes dari Oxford tidak `layak' untuk meneliti scroll yang belum diterbitkan karena Vermes tidak pernah melakukan kerja yang sungguh-sungguh. Vennes adalah pengarang beberapa buah buku yang bermutu mengenai Dead See Scroll, termasuk buku yang telah digunakan secara meluas terbitan Penguin, The Dead See Scrolls in English, yang sekarang sudah masuk edisi ketiga. Pewawancara Scientific American itu sambil tercengang mengatakan: `Maha guru dari Oxford ternyata tidak becus?' Apalagi kita.13*

    Sikap ragu-ragu memang mendapat tempat yang baik, karena masalah yang sebenarnya bukan masalah kemampuan, melainkan hasrat mematuhi garis aturan 'penafsiran yang definitif'. Dengan mengikuti skema ini sejak awal, dan dengan teguh memelihara scroll dari akademi secara umum, maka tim menunjukkan sikap tak berminat atau pengakuan terhadap segala bentuk keilmuan­ baik Yahudi ataupun lainnya-kecuali yang dapat memenuhi tujuan tertentu. Jadi contoh mana lagi yang lebih jelas mengenai subjektivitas asli ini?14*

    Tiga perumpamaan di atas, bahkan masih segudang yang lain pasca Perang Eropa dan Amerika, yang menggambarkan pengulangan tema yang menyangkut pemecatan para ilmuwan (saat masih hidup dilakukan secara fisik, dan jika sudah meninggal dilakukan secara akademis) yang kebetulan me­nunjukkan sikap rivalitas ideologis saat melakukan penelitian terhadap segala permasalahan yang menyangkut agama Yahudi. Apakah para ilmuwan yang bersangkutan dianggap terkenal dan hebat, tidak membawa arti sama sekali; ketidak cocokan ideologi dianggap mencukupi untuk menjatuhkan jati diri mereka. Sejauh mana pemikiran seperti ini dapat diterima di kalangan kaum Muslimin'?

2. Tindak Balas Kaum Muslimin
i. Penindasan Orang Israel terhadap Sejarah Orang Palestina
    Keith Whitelam, Guru Besar Studi-Studi Agama dari Universitas Stirling (Skotlandia), pengarang sebuah makalah yang memicu kontroversi besar di kalangan ilmuwan kitab Injil, menyatakan perlakuan konspirasi yang dilakukan oleh para ilmuwan Injil dan arkeologis, khususnya orang-orang Zionis, dalam satu bentuk bahwa penolakan terhadap sejarah orang-orang yang telah menetap lama sebelum orang-orang Israel di bumi Palestina zaman purba kala. 15* Sejak tahun 1948 sikap keilmuan orang-orang Israel (ia nyatakan) merupakan satu sejarah masa lampau di mana yang mengagungkan upaya orang-orang Israel kuno dalam mendapatkan tanah Palestina sambil meremehkan dan menghapus sejarah dan budaya orang-orang pribumi.16* Dengan begitu, para ilmuwan Injil bertujuan menghilangkan hak orang-orang Palestina dari tanah mereka di masa sekarang dengan cara membuang hak mereka di masa lampau.

    Studi tentang Injil telah membentuk sebagian penyusunun yang rumit tentang masalah keilmuan, ekonomi, dan kekuatan militer di mana orang ­orang Palestina telah dinafikan keberadaanya dalam kehidupan masa kini dan sejarahnya.17*

    Sambil menolak pendapatnya, Harshel Shanks menguraikan panjang lebar beberapa budaya bukan Israel di wilayah itu baru-baru ini, yang dianggap sebagai kebangkitan akademis: Philistin, Edomit, Moabit, Aramean, Hurrian, dan Kanaan. la menuduh Whitelam memolitisasi sejarah dan menyimpulkan bahwa sementara para ilmuwan yang pro-Zionis telah berusaha memindahkan subjektivitas masa lampau, hal yang serupa, tidaklah demikian apa yang dilakukan oleh Keith Whitelam.18*

    Membaca secara teliti akan tinjauan ini saya tersentak bahwa Hershel Shanks di mana saja tidak pernah menunjuk tentang sejarah Islam, atau terhadap gabungan kebangkitan keilmuan. Adakah dalam pengingkaran secara kasual, bukan "sebagian penyusunan yang rumit", Whitelam melihat orang­orang Palestina saat ini tidak diberi hak kekuasaan dan tanah air mereka? Kebudayaan yang mana, Kanaan atau Muslim, yang dapat mendefinisikan secara tepat tentang identitas din orang-orang Palestina, dan mengapa hal ini seluruhnya diantisipasi dengan cara yang tidak bersahabat? Walaupun akhirnya Shanks bersedia mengakui adat istiadat kuno bangsa Palestina, la tampaknya masih belum mau menyetujui agama kontemporer mereka menurut kedudukan yang layak dalam sejarah tanah air. Ini seakan-akan, dalam mempersempit pandangan mereka secara khusus tentang kajian kuno, para ilmuwan Israel dan Barat memandang empat belas abad kebudayaan Islam di Palestina, sebagai sesuatu yang menjijikkan yang mesti dikikis sebelum menemukan bahan­bahan yang lebih baik.

ii. Seorang Perintis Orientalis dan Penipu Kaum Muslimin
     Kembali pada masalah Orientalisme, kita akan mengambil satu studi kasus selayang pandang. Dalam karyanya Origins of Muhammadan Jurisprudence Schacht menulis,
Saya benar-benar terutang budi terhadap guru-guru studi Islam generasi masa lalu. Nama Snouck Hurgronje memang jarang muncul dalam buku ini; namun demikian jika kita sekarang dapat memahami tentang hukum Islam, hal itu adalah berkat jasanya.19*
    Tetapi siapa dia Snouck Hurgronje itu? Ia adalah seorang Orientalis penggagas agenda penipuan terhadap komunitas Muslim Indonesia untuk menerima sistem eksploitasi pemerintah jajahan Belanda, "Islam adalah agama damai," menurut seruannya, "dan kewajiban orang-orang Islam menurut syariat adalah mematuhi pemerintah [Belanda]-dan bukan melakukan penen­tangan dengan pukul kekerasan."20* Dengan pergi haji ke Mekah guna mcm­perkuat pengaruhnya, ia berpura-pura menjadi orang Islam untuk mendapat popularitas yang lebih luas tanpa mengorbankan keseluruhan scope atau cakupan ambisinya. Edward Said mencatat adanya "kerja sama yang erat antara keilmuan dan penaklukan penjajah militer secara yang tak dapat terpisahkan" seperti dalam "kasus Orientalis C. Snouck Hurgronje yang mereka agung­agungkan, di mana dengan keyakinannya, la telah mendapat kemenangan dari kaum Muslimin dalam melakukan kebrutalan agresi Belanda terhadap rakyat Aceh di Sumatra. "21*
    Dan di atas segalanya, ia dianggap sebagai seorang pelopor Barat tentang hukum Islam. Tujuannya semakin jelas. Sementara mereka yang dituding memberi ulasan yang tidak sesuai dengan agama Yahudi dicaci-maki, diasing­kan, dan dipecat, sementara para anggota cendekiawan Yahudi yang mengecam sikap prejudis Strugnell mereka tetap apatis terhadap kefanatikan Israel pada budaya dan peninggalan-peninggalan kaum Muslimin. Di waktu yang sama, sikap prejudis Hurgronje yang jauh lebih besar dan sebagai tuan rumah agen kolonial yang lain dan sebagai pemimpin gereja-yang menampilkan diri bukan sekadar dalam ucapan, melainkan dalam penipuan dan penguasaan militer secara langsung-diabaikan begitu saja, sedang statusnya dalam iklim budaya Barat sebagai "para pelopor Orientalis" tetap tidak pernah tersentuh.

3. Pencarian untuk Tidak Berat Sebelah
i. Satu Perspektif Sejarah: Yahudi, Kristen, dan Romawi
    Semua keilmuan Orientalis di bangun di atas premis bahwa orang luar yang lebih cemerlang diberi kebebasan untuk memihak, tetapi pernahkah anggapan objektivitas ini diberi peluang dalam tradisi Yahudi-Kristen atau Barat? Di manakah mutiara hikmah diskursus ini dalam sejarah penulisan orang-orang Barat yang subjektif dan kasar itu? Saya katakan kasar, karena setiap orang bisa membandingkan pujian bagaimana para ilmuwan Muslim memperlakukan Nuhi Isa, Maryam, Musa, Harun, Ishak, Ibrahim, Dawud, Sulaiman, Luth dan lain-lain, dengan kekasaran dan kemarahan Yahudi terhadap orang Kristen, Kristen terhadap orang Yahudi, Katolik terhadap Protestan, dan Romawi kuno terhadap semua orang. Di sini saya kutip panjang lebar Adrian Reeland, guru besar Oriental Tongues (bahasa-bahasa Timur) di Universitas Utrecht, yang pada tahun 1705 menulis sebuah karya unik dalam bahasa Latin yang kemudian diterjemahkan dan diterbitkan di London dengan judul Four Treaties Concerning the Doctrine, Discipline and Worship of the Mahometans (1712).

    Orang-orang Yahudi, walaupun mereka memiliki lembaga dan hukum yang paling suci sejak dahulu...tidak dapat menghindar dari kedengkian orang-orang jahat, yang menuduh mereka dengan banyak hal yang semuanya benar-benar tak beralasan. Tacitus sendiri, yang tidak memberi kesempatan orang-orang Yahudi bermusyawarah dalam urusan mereka, menulis bahwa mereka...diusir dari Mesir karena penyakit kudis; bahwa mereka mengkuduskan patung keledai yang telah mengajar mereka menghilangkan rasa haus dan menghentikan mereka dari berkeluyuran tak tentu arah. Plutarch menceritakan...bahwa pesta Kemah Suci [Tabernacles] dirayakan untuk menghormati Bacchus; tidak, bahkan peristiwa Sabbath dikuduskan karena sifat ketuhanannya...Rutilius [menyebut] orang-orang Yahudi Sabbath, sebagai Sabbath Dingin, dan mengatakan bahwa hati mereka lebih dingin dari agama mereka; dan karena alasan itu pula, kebanyakan orang-orang Yahudi...tidak menyalakan api pada hari Sabbath .22*

    Akan tetapi saat orang-orang Kristen meninggalkan orang-orang Yahudi, dan mendirikan peribadatan tersendiri...betapa mengenaskan gambaran yang dibuat terhadap agama kita oleh orang-orang pagan ini? ... Orang-orang pagan menuduh orang-orang Kristen, bahwa tuhan mereka berkuku seperti keledai; bahwa mereka menyembah alat kelamin seorang pendeta; bahwa mereka merayakan orang yang baru dimasukkan [agama mereka], seperti terhadap anak kecil yang ditutupi dengan bunga; bahwa, di mana setelah usai upacara pesta mereka, lantas memadamkan lampu, yang diikuti kaum pria dan wanita saling berpelukan jika terdapat kesempatan; bahwa mereka mengancam untuk memusnahkan dunia ini dengan api..... Kepercayaan menyembah satu Tuhan menjadikan mereka dituding sebagai yang tidak bertuhan..... Dan untuk menyimpulkan semua kata-kata Tertulian, dalam permintaan maafnya, Mereka dikelompokkan sebagai pembunuh, kawin sesama keluarga, mencemarkan tempat suci, musuh masyarakat, melakukan kekhilafan dengan berbagai kekejaman, dan karena itu juga dianggap sebagai musuh para tuhan, para raja, moralitas, dan alam natural.23*

    Akan tetapi, jika kita pikirkan hingga masa kita sekarang ini, kita temukan manusia tidak sedikit pun yang lebih adil dalam hal ini...Apa yang gereja Roma tidak tuduhkan ke atas kita, ketika kita meninggal­kannya...? Mereka menyatakan, dalam Kitab mereka, bahwa kita melaku­kan kebaikan dalam keadaan dibenci; bahwa kita menetapkan Tuhan sebagai pembuat kejahatan; bahwa kita memandang rendah Maryam ibu Kristus, malaikat, dan ingatan orang-orang yang suci;..... bahwa kita ter­pecah kepada seratus dua puluh enam sekte yang menjijikkan, yang nama-nama sekte itu tidak dapat dibaca melainkan dengan ter­tawaan;...bahwa Luther sangat fasih sekali dengan Setan, dan mengakhiri kehidupannya dengan seutas tali; bahwa Calvin melakukan kejahatan yang mengerikan, dan mati dengan luka bernanah pada bagian kemalua­nnya, yang dikenakan oleh Langit, dan ia berputus asa dari keselamat­an;..... bahwa nama Luther, itu, dalam bahasa Ibrani adalah Lulter, mengungkapkan nomor Dajjal 666 [dan] Luther akan membawa kerajaan Muhammad ke wilayah ini, dan para pendeta dan pengikutnya akan segera jatuh ke tangan pengikut Muhammad. 24*

    Tentunya jika ada satu agama yang diputarbalikkan oleh lawan­lawannya, diremehkan, dan dianggap tidak layak untuk ditolak, maka itu adalah agama ini [Islam]. Jika seseorang ingin merancang satu doktrin yang rendah dan menjijikkan dengan nama panggilan yang paling sesuai, maka ia menyebutnya sebagai Mohametan; dan orang-orang Turki tidak akan mengizinkan doktrin seperti itu: Seakan-akan tidak ada satu pun yang bagus dari syahadat atau akidah ajaran Mohammad, semua rukun­nya rusak. Kita tidak perlu merasa heran akan hal itu, karena ada persamaan besar antara Setan dengan Muhammad seperti yang telah ditunjukkan dengan banyak argumen oleh pengarang 4th Oration against Mahomet (Orasi keempat untuk melawan Muhammad)...Jika salah seorang pemuda kita meminta untuk belajar teologi, dan la didorong oleh semangat yang menggebu-gebu untuk memahami agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka ia akan diminta [mempelajari karya-karya pengarang Barat yang menulis dengan ketololan].

     la tidak disarankan belajar hahasa Arab supaya bisa mendengar langsung Muhammad berbicara dengan hahasanya sendiri, atau untuk mendapatkan tulisan-tulisan dari Timur supaya dapat melihat dengan mata kepala sendiri dan hukan meminjam kaca mata orang lain: Karena hal itu tidak punya nilai sedikit pun (kata orang hanyak) untuk rnengarungi kesusahan dan kepayahan yang banyak, hanya semata-mata untuk mempelajari mimpi dan igauan seorang fanatik. 25*

    Menurut suatu ukuran yang baik, sentimen terakhir itu masih berlaku pada hari ini, aliran pemikiran revisionis bersikeras bahwa tidak ada dokumen orang Islam yang memuat kebenaran kecuali pernyataan orang di luar Islam menyajikan pengesahan atau verifikasi.26* Terbukti bahwa betapa orang-orang Kristen dan Yahudi menyerang Islam secara keji sejak zaman awal Islam, harapan apa yang bakal kita terima dari para pendeta Kristen dan pemimpin agama Yahudi (rabbi) di zaman pertengahan jika menginginkan mereka memberi pengesahan terhadap kepentingan kaum Muslimin, membuktikan kelincahan persaingan sengit dengan objektivitas? Dengan tanpa syarat, para ilmuwan Barat membenarkan kekejaman yang begitu banyak di mana orang­orang Yahudi dan Kristen saling menghasut satu sama lain, dan setiap ke­lompok dibentengi oleh kejahilan dan klenik;27* maka atas dasar apa kekejaman mereka yang begitu banyak terhadap kaum Muslimin harus diterima sebagai kebenaran, walau hal itu lahir dari kejahilan dan klenik yang sama? 28*

ii. Sikap Tidak Memihak dalam Studi Modern
   Dalam bukunya yang padat serta mencerahkan, Covering Islam, Edward Said menyingkap sensasi politik dan media yang disajikan terhadap komunitas Barat tentang Islam yang direkayasa. Dikemas sebagai ancaman dekat terhadap kebudayaan Barat, Islam telah meraih satu-satunya reputasi yang mengancam di mana tidak ada agama atau kelompok budaya lain yang dapat menghadapi.29* Islam dijadikan "kambing hitam" yang siap pakai dalam setiap fenomena sosial-politik dan ekonomi yang tidak disetujui oleh Barat. Kesepakatan politik mereka adalah walaupun hanya sedikit yang mereka ketahui tentang agama ini, tidak banyak berita tentang Islam yang dianggap positif. 30* Menghadapi asal ­usul pertentangan ini Edward Said mencatat tendensi sejarah Kristen yang memandang Islam sebagai penceroboh, tantangan baru terhadap otoritas ke­agamaan mereka, dan musuh yang mengerikan sepanjang zaman pertengahan,

    Adalah diduga sebagai agama jahat orang-orang murtad, zindik, dan kegelapan. Tampaknya tidak jadi masalah bahwa orang-orang Islam menganggap Muhammad sebagai Nabi dan bukan Tuhan; namun apa yang menjadi masalah bagi orang-orang Kristen adalah Muhammad itu Nabi palsu, penabur fitnah,... dan sebagai agen Setan.31*

    Bahkan ketika Kristen Eropa mulai bangkit, dengan mengorbankan pemerintahan Islam, rasa takut yang dibuat-buat secara tidak menentu dan kebenciannya terus berlalu; dengan semakin dekatnya Islam ke Eropa membuat "Muhamadanisme" dianggap sebagai bahaya yang mereka tidak akan dapat menguasai seluruhnya secara memuaskan. India, Cina, dan budaya-budaya Timur yang lain, saat dikuasai, tetap menjauh dan tidak lagi mendatangkan rasa takut yang berkepanjangan dari pemerintah dan para pakar teologi Eropa. Hanya Islam yang muncul berdiri sendiri, tahan uji dan bebas, serta pantang menyerah terhadap kekuasaan Barat.32* la berkilah secara meyakinkan bahwa tidak pernah terjadi dalam sejarah Eropa dan Amerika bahwa Islam pernah "dibicarakan dan dipikirkan secara umum di luar kerangka yang dibuat berdasarkan keinginan, sikap prejudis, dan kepentingan politik."33* Sementara Peter the Venerable, Barthelemy d'Herbelot, dan para penulis terdahulu yang lain semuanya tidak diragukan merupakan ahli polemik Kristen yang selalu meniup kejahatan terhadap agama saingannya, zaman kita menganggap secara membabi buta bahwa modernisme telah memulas Orientalisme dari sikap prejudis, dan telah membebaskan, seperti pakar kimia yang menganalisis struktur molekul secara tepat dari pada mencari bahan alkemi.

    Bukankah benar bahwa Silvestre de Sacy, Edward Lane, Ernest Renan, Hamilton Gibb, dan Louis Massiggnon adalah para ilmuwan objektif dan terpelajar, dan bukankah benar bahwa dengan mengikuti segala kemajuan abad dua puluh dari ilmu sosiologi, antropologi, bahasa, dan sejarah, para ilmuwan Amerika yang mengajar bidang Timur Tengah dan Islam di berbagai ternpat seperti Princeton, Harvard, dan Chicago bersikap tidak memihak dan bebas dari keinginan khusus dalam hal yang mereka lakukan? Mustahil, begitu jawabnya.34*
Semua studi Islam pada hari ini masih terperangkap dalam kepentingan dan tekanan politik; makalah, ulasan, dan buku-buku tenggelam dalam kepen­tingan politik bahkan ketika para pengarang berusaha melenyapkan perasaan buruk dengan berlindung di bawah jargon 'kejujuran ilmiah' dan menggunakan gelar-gelar universitas, mereka ingin menutup setiap motivasi yang tersem­bunyi.35*

4. Tekanan dan Motivasi  
    Teori-teori Orientalis tidak lahir dari kevakuman, melainkan muncul dari dunia yang terdesak kepentingan politik yang mempolakan dan mewarnai seluruh teori yang ada; marilah kita teliti bagaimana kepentingan itu selalu berubah wajah di segala zaman.

i. Penjajahan dan Demoralisasi Kaum Muslimin
    Dalam memahami motivasi Barat, kita dituntut menarik garis ke belakang sejak tahun 1948. Sebelum itu, tujuan utama Orientalisme adalah menyingkap Muhammad sebagai Nabi palsu, AI-Qur'an jiplakan yang mengerikan, hadith rekayasa, dan hukum Islam sangat lunglai, dan cocktail campuran yang diambil dari berbagai unsur budaya lain. Singkat kata, penemuan-penemuan yang bertujuan hendak membuat demoralisasi kaum Muslimin itu (khususnya pemimpin tingkat atas yang, paling mendekati kemungkinan hendak dijadikan sasaran), dan membantu kekuatan penjajah dalam mewujudkan kepatuhan penduduknya dengan menggempur tiap negara yang memiliki sejarah gemilang dan identitas keislaman tersendiri.

    Dengan hampir seluruh wilayah kaum Muslimin dikuras oleh berbagai dimensi penjajahan, termasuk Khilafah `Uthmaniyah, waktu sudah cukup matang guna melakukan serangan terhadap nasib rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama yang memiliki legitimasi ditempatkan ke dalam berbagai jenis hambatan politik; kebanyakan harta wakaf yang jadi urat nadi mencuatnya keilmuan Islam disitu dan diredam.36* Hukum Islam dicampakkan ke luar dan bahkan dibekukan. Sementara bahasa penjajah dan tulisannya melaju melebihi yang lain, suatu dektrit ampuh untuk menikam seluruh bangsa dalam keterpurukan pendidikan yang terlembaga. Ketidakmampuan dalam menguasai bahasa Eropa telah menghempas para 'ulama' ke wilayah pinggiran; jawaban yang ada dibuat, umumnya, dalam bahasa ibu yang tak ubahnya laksana angin lalu yang tak pernah digubris. Orientalis tidak pernah siap untuk berdebat dengan para 'ulama', lebih-lebih lagi untuk menjawab kritikan-kritikan mereka; tujuan satu-satunya ingin menggunakan bahan-bahan penjajah dan bekerja sama dengan badan-badan asing37* untuk dapat meniupkan pengaruh pada generasi baru Muslim elite yang berpendidikan Barat.38* Dengan menggiring para elite ini ke dalam tatanan paham sekulerisme serta meyakinkan mereka bahwa berpegang dengan AI-Qur'an adalah sia-sia, mereka diharap dapat melemahkan prospek hari ini dan masa depan mengenai kekuatan politik kaum Muslimin.

    "Pembuktikan" segala bentuk kejahatan Muhammad dan pencurian kitab suci sebelumnya dalam Al-Qur'an, Geiger, Tisdal, dan yang lain-lain ikut berperan aktif menjadi bumper tujuan mereka; kemudian seluruh penglihatan terfokus pada sunnah Nabi Muhammad , di mana rasa hormat dan kebanggaan dalam upaya pemusnahan dianugerahkan pada Goldziher (1850­1921), kampiun Orientalis tertinggi pada zamannya. Dalam penilaian Prof. Humphreys, karya Goldziher Muhammadanische Studien telah berhasil,
menunjukkan bahwa kebanyakan hadith yang dapat diterima dalam koleksi kaum Muslimin melalui sistem yang paling ketat itu pun masih dianggap pemalsuan yang dibuat sejak akhir abad ke-2/8 hingga abad ke­3/9 dan akibatnya, ketelitian jaringan isnad yang memperkuat hadith­ hadith itu pun terang-terangan masih dianggap fiktif 39*

    Joseph Schacht mencari kesimpulan gurunya dengan lebih ke depan: isnad dalam pandangannya merupakan sisa peninggalan revolusi Abbasiyah pada pertengahan abad ke dua Hijrah. Dengan semakin sempurnanya sebuah isnad, makin dekat kemungkinan pada pemalsuan. Demikian tingginya mereka mengagungkan teori tersebut sehingga karyanya, Origins of Muhammadan Jurisprudence, telah menjelma sebagai sebuah Injil Orientalis, yang kebal dari sikap penolakan dan kritikan, di mana Gibb membuat prediksi bahwa buku itu akan "menjadi konstruksi dasar studi tentang peradaban dan hukum Islam di masa depan, sekurang-kurangnya di dunia Barat."40* "Boleh jadi kita ber­kesimpulan bahwa Schacht memang benar," demikian kata Humphreys pula.41* Namun nyatanya, studi kritis tentang karyanya telah terabaikan secara terencana,42* kalau bukan malah dihambat. Apabila almarhum Amin al-Masri memilih studi kritis karya itu dalam tesis doktornya, di mana Universitas London menolak permintaannya; ia juga mendapat perlakuan yang sama di Universitas Cambridge .43* Prof. N. J. Coulson mencoba dengan cara yang lembut untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan tesis Schacht, walau tetap bertahan bahwa secara umum hal itu tidak dapat dibantah; tak lama kemudian ia angkat kaki meninggalkan Universitas Oxford.

    Wansbrough, yang membuat teori di atas penemuan Schacht, menyimpulkan bahwa, "dengan sedikit pengecualian, fikih kaum Muslimin, bukan bersumber dari Al-Qur'an." Jadi, status AI-Qur'an dalam sejarah awal Islam, telah disisihkan oleh Wansbrough yang hendak menghapus seluruh AI-Qur'an dari kehidupan komunitas Muslim. Beberapa masalah yang masih tersisa yang dapat dimanfaatkan sebagai dalil yang bersumber dari AI-Qur'an, secara perlahan dinafikan, "Mungkin dapat ditambahkan bahwa beberapa pengecualian yang ada...tidak semestinya menjadi bukti adanya sumber yang lebih awal mengenai kitab suci itu." la menyajikan satu referensi gagasan pemikiran ini. Dalam hal ini siapa saja akan geleng kepala bagaimana karya unggulan ini dapat membangun pernyataan tentang AI-Qur'an sedangkan pada catatan kaki tertulis: Strack, H., Introduction to the Talmud and Midrash,44* yang secara tak langsung menunjukkan bahwa jika segalanya benar apa terjadi pada Talmud dan Midras, maka hal itu akan lebih benar apa yang terjadi pada AI-Qur'an.

ii. Pertanyaan Keyahudian, Penghapusan Sejarah, dan Pemalsuan yang Baru
    Sebuah rangsangan baru telah ditambahkan untuk kepentingan Orientalis sejak tahun 1948; perlunya pengamanan perbatasan dan ambisi Israel di wilayah itu. Guna mengkaji motivasi baru menuntut kita pertama kali untuk meneliti apa yang disebut sebagai Jewish Question (Kepentingan Yahudi). Kekejaman inquisisi di Spanyol, yang dilakukan oleh sebuah negara yang mengaku cinta Tuhan, telah menyebabkan mereka `menyikat sampai bersih' jazirah itu dari permukiman kaum Muslimin selain pengusiran orang-orang Yahudi juga. Di antara orang-orang Yahudi yang terusir sebagian mengungsi ke Turki, di bawah proteksi imperium `Uthmani, sementara yang lain kabur ke Eropa dengan menanggung nasib yang selalu tak menentu. Orang Yahudi yang tinggal di Jerman pada awal abad ke 19, misalnya, secara hukum tidak dianggap sebagai manusia: mereka hidup sebagai harta pribadi milik raja.

    Layaknya budak belian yang lain, orang-orang Yahudi tidak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain, kawin, mempunyai anak lebih dari satu melainkan memperoleh izin terlebih dulu. Walau demikian, karena hubungan internasional mereka, orang-orang Yahudi secara resmi dipacu untuk tinggal di Jerman dengan dalih akan dapat memperkuat sendi perdagangan.45*
Bagi orang-orang Jerman, kepentingan Yahudi lahir dari kebimbangan sebuah negara Kristen tentang, "bagaimana semestinya memperlakukan semua orang (yang dirasa tidak tepat) untuk dibebaskan."46* Dari sekian pakar teori yang mampu menyajikan jawaban, tak seorang pun yang siap bersaing dengan pengaruh Karl Marx; teorinya dalam membebaskan orang-orang Yahudi sebagai sahabat dekat, adalah dengan cara membebaskan mereka dari identitas agama mereka sendiri, walaupun tetap memberikan dorongan terhadap satu petisi mengenai hak-hak orang Yahudi.47* Dannis Fischman menulis,
Memang benar, analisis terakhir adalah, emansipasi orang-orang Yahudi berarti emansipasi manusia dari agama Yahudi. Orang-orang Yahudi, seperti dikatakan Marx, hanya dapat bebas manakala sifat Yahudinya, tidak lagi dipertahankan.48*

    Istilah Yahudi ada dua makna, (1) Yahudi sebagai bangsa, dan (2) Yahudi sebagai pengikut agama Yahudi. Marx ingin membebaskan orang-orang Yahudi dan apa yang dia lihat sebagai belenggu pengaruh kedua-duanya; jelasnya pendekatan yang paling mudah dan aman adalah dengan cara memutuskan semua orang dari kebangsaan, harta milik, dan agama. Sosialisme sebagai konsep kerja boleh jadi sebagian besar telah runtuh, tetapi gagasan memusnahkan identitas kebangsaan dan agama demi menciptakan satu tahap lapangan permainan masih tetap hidup. Gagasan ini secara terbuka dikemuka­kan oleh bekas Perdana Menteri Israel Shimon Peres dalam satu wawancara dengan Sir David Frost. Saat dicecar pertanyaan mengenai sumber anti-Semit, Peres menjawab bahwa pertanyaan yang sama telah mengusik perasaan Yahudi sejak dua ratus tahun yang lalu yang, pada akhirnya, melahirkan dua pandangan yang berbeda.

Satu jawaban adalah, "Karena dunia salah, maka kami harus mengubah dunia." Dan yang lainnya adalah, "Kami salah, maka kami harus meng­ubah diri kami." Orang Yahudi yang menjadi komunis, misalnya, meng­ubah dunia, dunia yang membenci (Yahudi). "Mari kita bangun dunia tanpa Negara, tanpa kelas, tanpa agama, dunia tanpa seorang Tuan, yang menyerukan kebencian terhadap orang lain."49*

Jean-Paul Satre, pengarang yang menganut paham eksistensialis dan yang juga keturunan Yahudi dari sisi ibu, berkilah dengan nada yang sama: akal mesti menggantikan agama sebagai penyelesaian utama masalah-masalah kehidupan. Bagi Satre kelanjutan beragama berarti penyiksaan kronik terhadap orang-orang Yahudi, dan pemusnahan akan menjadi kunci bagi mengurangi sikap anti-Semitis.50*

    Ketika membaca buku kecil yang berjudul Great Confrontation in Jewish History,51* saya secara kebetulan hadir dengan tema "Modernity and Judaism" yang disampaikan oleh Dr. Hertzberg, seorang pendeta Yahudi dan asisten Guru Besar Bidang Sejarah Universitas Columbia.52* Ketika meneliti tingkah laku para pemikir Yahudi yang ulung mengenai agama mereka, Hertzberg memberi tumpuan utama terhadap Marx dan Sigmund Freud. Marx muda, menurutnya, memandang orang Yahudi dalam Die Judenfrage (Pertanyaan Keyahudian) sebagai proto-Kapitalis, dan sebagai korban ketegangan dahsyat disebabkan oleh sistem keuangan dan perjalanan ekonomi. guna menyelesaikan kepentingan Yahudi, adalah dengan menghancurkan hierarki kelas dan ekonomi, juga membebaskan orang-orang Kristen dan Yahudi dengan men­jatuhkan tradisi yang berlaku dalam kapitalisme. Frued di sisi lain memandang agama sebagai obsesi yang bersifat kekanak-kanakan terhadap para tokoh yang memiliki otoritas, yang pada dasarnya merupakan sebuah pesakitan di mana setiap orang harus lebih unggul dalam mencapai kesehatan mental dan kedewasaan.53*

    Sikap oposisi terhadap pemujaan berhala dan pemberontak hendak melenyapkan norma-norma sejarah, tak terbatas pada Marx dan Frued; "orang­orang luar" yang memiliki pola pikiran seperti Yahudi juga kebanyakan ber­pendirian seperti itu. Mengapa? Hertzberg melihatnya sebagai seruan pem­bebasan: bahwa dengan memisahkan orang-orang Yahudi dari setiap unsur masa lalu di zaman abad pertengahan Eropa, mereka dapat mulai merasakan kesegaran hidup yang setaraf dengan orang-orang bukan Yahudi. Hat ini, menurutnya, merupakan titik awal modernisasi Yahudi. Membangun kedudukan yang kuat ke dalam budaya Barat, menuntut penghapusan sejarah Eropa masa lalu yang penuh dengan kepercayaan dan mitologi Kristen, seperti semua manusia lahir dari debu-debu sejarah yang telah hangus, akan bekerja sama sebagai sahabat di era baru.54*

    Dalam penilaian Hertzberg, yang anti-Nasionalis dan pro-Universalis pembaruan Yahudi, tak jauh berbeda dengan nasionalis kontemporer yang merasa bangga dengan diri sendiri sebagai Zionis. Sementara keduanya saling berseberangan, namun mereka bersaing demi tujuan yang sama. Bagi pem­baruan Yahudi abad ke-19, agama dianggap sebagai belenggu yang mesti dimusnahkan demi penegakan persamaan hak. Sebagai perbandingan, Zionisme kontemporer menyatakan bahwa agama tidak lagi memadai sebagai kekuatan menyatukan.
Kecuali untuk golongan keagamaan, mayoritas kaum Zionis, baik yang bersifat politik ataupun kultural, adalah kaum sekularis yang memulai anggapan bahwa agama Yahudi tidak lagi mampu berfungsi sebagai dasar kesatuan dan oleh karenanya kebijakan untuk melangsungkan keberadaan orang Yahudi mesti dibangun di atas beberapa premis yang lain.... Perintah yang paling besar bukan lagi penderitaan untuk mengorbankan diri demi kesucian Nama Tuhan, tapi untuk berjuang demi membangun kembali tanah air.55*

    Apa yang dikatakan Peres, Hertzberg, Satre, Marx, Freud dan yang lain tampaknya para cendekiawan Yahudi menuntut adanya satu komunitas global tanpa Tuhan, agama, dan juga sejarah-yang merupakan antitesis dari anggapan orang-orang Yahudi bahwa hak mereka terhadap tanah Palestina berpijak pada janji Yahweh.56* Keinginan mereka untuk bersatu ke dalam suatu masyarakat yang lebih luas menuntut pemutusan hubungan masa lalu: menghapus sejarah dan memalsukan pengganti baru. Guna mencapai tujuan ini Wellhausen dan yang lain memulai tugas mencabik-cabik integritas Perjanjian Lama, membuka jalan penyerangan terhadap Perjanjian Baru, yang kemudian merambah kepada Al-Qur'an.

    Dalam tahun-tahun suram sewaktu Perang Dunia Kedua, orang-orang Yahudi tak dinafikan menanggung penderitaan dan beban tragedi yang mem­bakar kemanusiaan. Sambil mengakui penderitaan mereka (yaitu orang-orang Yahudi), para sekutu yang menang, memberi ganti rugi dengan satu anugerah meriah berupa `tanah air' di atas teritorial bukan milik kelompok ini dan ke­lompok itu, yang dalam proses mendapatkannya memaksa jutaan penduduk asli menanggung keberadaan yang mengenaskan sebagai pengungsi. Saat itu, segala upaya sekularisasi agarna Kristen dan Yahudi guna mengubah mereka menjadi lambang-lambang yang diambil dari luar dalam kehidupan sehari-hari, telah mengalami sedikit kemajuan. Akan tetapi, keinginan hendak melenyap­kan Tuhan, agama, dan sejarah dari jiwa kaum Muslimin hanya membuahkan tantangan yang lebih besar: bahkan ketika proses sekularisasi mulai menapak jalan masuk, kaum Muslimin tidak dapat menoleransi pihak Israel. Ke­berhasilan dalam bidang ini, sekarang ditujukan untuk membuktikan bahwa seluruh referensi mengenai orang-orang Yahudi atau Palestina yang ada dalam teks-teks Islam adalah palsu,57* sekaligus mengikuti jejak Perjanjian Baru58* dalam menyikat bersih semua ayat-ayat dan surah-surah dalam Al-Qur'an yang dilihat sebagai anti-Semit.  
    Sepanjang kaum Muslimin berpegang teguh dengan AI-Qur’an sehagai Kalam Allah yang tak mungkin diubah, isu pembersihan tetap di luar jangkauan mereka; dalam hal ini Wansbrough memperagakan "bukti" bahwa Al ­Qur'an yang ada sekarang ini bukan lagi semata-mata "karya tulis Muhammad", tetapi karya banyak komunitas yang terpencar-pencar di seluruh dunia Islam yang membangun teks itu sekitar dua ratus tahun lebih.59* Mengutip Humphreys: Wansbrough berharap bisa menetapkan dua poin utama:
 • Kitab suci Islam - bukan hanya hadith, bahkan Al-Qur'an itu sendiri - dihasilkan oleh sebab kontroversi mazhab yang memakan waktu lebih dari dua abad, yang kemudian secara fiktif ditarik pada satu titik asal penciptaan oleh bangsa Arab.
 • Doktrin ajaran Islam secara umum, bahkan ketokohan Muhammad, di­bentuk atas prototype kependetaan Yahudi.60*
    Untuk hal ini dapat kita tambahkan tentang karya kontemporer Yehude Nevo dan J. Koren yang menerapkan pendekatan revisionis dalam studi Islam dengan hasil-hasil yang mengejutkan. Ketika menerangkan survey arkeologi Jordan dan Semenanjung Arabia, mereka mengatakan bahwa walaupun pe­ninggalan-peninggalan peradaban Hellenistik, Nabatean, Romawi dan Bizantin telah ditemukan, tidak ada indikasi bahwa budaya Arab setempat pada abad ke­6 dan awal abad ke-7 Masehi telah terwujud.
Secara khusus, wilayah penyembahan berhala Jahiliah pada abad ke enam dan ke tujuh, dan tempat-tempat suci orang-orang musyrik sebagai­mana dijelaskan oleh sumber-sumber Islam tidak ditemui di Hijaz [bagian barat Arab] dan di tempat-tempat lain yang diteliti.... Lagi pula, hasil penemuan arkeologi mengungkap bahwa tidak ada bekas-bekas kependudukan Yahudi di Madinah, Khaybar atau Wadi al-Qurra. Dua poin itu berlainan srkali dcngan keterangan sumhcr-sumhrr literatur Islam mengenai komposisi dctnografi Hijaz schrlum Islam.61*
Koren dan Nevo juga beranggapan bahwa, sebaliknya, bukti yang melimpah tentang penyembahan berhala terdapat di Najaf "Tengah (sebelah utara Palestina), satu wilayah yang tidak disebut dalam sumber-sumber Islam. Penggalian tempat-tempat suci menunjukkan bahwa penyembahan berhala masih ada dijalankan sehingga awal kekuasaan pemerintahan Abbasiyah (pertengahan abad ke delapan Masehi), yang di beberapa wilayah Najaf masih mempertahankan identitas keberhalaan pada permulaan 150 tahun zaman keislatnan. Tempat-tempat suci tersebut dan juga topografi yang terdapat di sekelilingnya, betul-betul sifatnya analogi (mereka menuduh) berlandaskan penjelasan penyembahan berhala di Hijaz seperti dikutip oleh sumber-sumber Muslim.

    Jadi bukti arkeologi menunjukkan bahwa tempat-tempat suci berhala seperti ditegaskan dalam sumber-sumber umat Islam tidak terdapat pada masa jahiliah di Hijaz, melainkan tempat-tempat suci yang benar-benar menyerupainya terdapat di Najaf Tengah seketika setelah dinasti Abbasiyah berkuasa. Hal ini, pada gilirannya, menunjukkan bahwa semua cerita mengenai agama Jahiliah di Hijaz dapat diproyeksikan kembali dengan baik tentang satu keberhalaan yang sebenarnya dapat dilacak dari periode kemudian dan dari wilayah lain.62*
    Jika kita terima pernyataan Koren dan Nevo, bahwa tidak terdapat bukti permukiman Yahudi di Hijaz di zaman Nabi Muhammad saw, hasil yang logis adalah menafikan semua ayat-ayat AI-Qur'an me ngenai Yahudi, karena hal itu tidak mungkin "dikarang" oleh Muhammad. Jadi masyarakat Islam, katanya, telah menambah pada masa berikutnya yang kemudian disebut sebagai Al­Qur'an; mengembalikan Kitab itu kepada bentuk `aslinya' (yang menurut mereka merupakan tulisan Muhammad) memerlukan penghapusan secara tepat terhadap pemalsuan dan ayat-ayat yang bersifat anti-Semit. Dan, jika kita percaya bahwa keberhalaan pra-jahiliah seperti ditegaskan dalam AI-Qur'an dan Sunnah sebagai proyeksi ke belakang yang bersifat fiktif tentang budaya yang berkembang di sebelah utara Palestina, maka dengan memperluas figure Muhammad semakin dipertanyakan. Memproyeksikan kembali, barangkali, dapat dihubungkan dengan peninggalan-peninggalan kuno tentang keberadaan pendeta Yahudi di Palestina, yang menjadikan ulasan Koren dan Nevo persis sama dengan teori Wansbrough. Dengan cara demikian, kaum Muslimin jadi berutang tarhadap jasa baik agama Yahudi karena menyajikan dasar-dasar yang fiktif bagi identitas dan sejarah asal-usul mereka yang, pada gilirannya, juga berfungsi sebagai motivasi seterusnya dalam memusnahkan ayat-ayat AI­Qur'an yang mencaci maki perilaku orang-orang Yahudi.

5. Kesimpulan
    Kebanyakan negara-negara Islam di sekitar Israel telah diperingatkan akan pentingnya mengubah kurikulum sekolah guna melenyapkan beberapa poin yang dapat meredam rasa benci terhadap orang-orang Yahudi.63* Namun, Al-Qur'an tetap menjadi kendala tujuan ini: sebuah kita suci yang selalu menegaskan mental kepala batu dan tabiat pelanggaran orang-orang Yahudi, di mana ayat-ayat mengenai mereka membasahi bibir anak-anak sekolah, bacaan sewaktu shalat berjamaah di masjid-masjid, rasa kesal orang-orang Islam se­waktu membaca Mushaf di waktu malam mengenai perilaku buruk yang hampir menjamah semua aspek kehidupan. Oleh sebab itu, memahami motivasi yang mendorong melakukan kajian Al-Qur'an dewasa dianggap suatu kemestian, dengan harapan hasil kajian itu, dapat menyelamatkan para pembaca untuk tidak terperangkap secara tidak sadar.
    Kajian Strugnell dan Delitzsch mengenai tema-tema Yahudi, sudah dianggap banci karena tuduhan-tuduhan anti-Semitisme. Israel Antiquity Department mempertimbangkan kualifikasi itu berdasarkan visi yang sesuai dengan ideologinya. Namun sebaliknya, setiap orang Kristen, Yahudi, dan Ateis yang terlibat dalam penipuan disengaja serta merendahkan berbagai ke­tentuan, keindahan, sejarah, dan masa depan prospek Islam diizinkan menyebut dirinya seorang syekh, agar kaum Muslimin percaya akan kejujuran dan mau menerima penemuan-penemuannya. Pendapat ini tentunya tidak dapat diberi pembelaan. Mengapa penolakan akademis yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang anti-Semit64* tidak dapat diterapkan terhadap mereka yang merusak Islam dengan agenda terselubung? Mengapa ilmuwan non-Muslim harus dianggap sebagai pemegang otoritas guna mengesktradisi ilmuwan Muslim yang mengamalkan ajaran agama mereka? Mengapa para tokoh gereja seperti Mingana, Gullaume, Wait, Anderson, Lammanse, dan masih banyak lagi yang tidak mengharap sesuatu kecuali ingin melihat agama mereka mampu menutupi sinar Islam yang harus dijadikan standar penelitian yang katanya "tidak memihak"? Apa perlunya menganggap Muir sebagai pemegang otoritas dalam sirah Nabi Muhammad, sementara ia menganggap Al-Qur'an sebagai "musuh Peradaban, Kebebasan, dan Kebenaran yang tak kenal kompromi di mana Dunia belum mengetahuinya?"65*{FOOTER} :
1. Saya diberitahukan seorang kawan bahwa Dr. Wadad al-Qadi telah menyatakan bahwa ilmuwan Muslim tidak sesuai untuk terlibat dengan setiap penelitian tentang AI-Qur'an , karena iman mereka. Ini tidaklah mengejutkan; beberapa tahun yang lalu ia menyampaikan makalah di Kairo dan mengatakan bahwa ilmuwan Muslim mesti mengakui "otoritas" para peneliti Barat tentang Islam. Dalam pandangannya ketiadaan iman mereka terhadap Islam inilah yang merupakan satu kelebihan terhadap kelayakan mereka. la baru-baru ini telah menerima jabatan sebagai associate editor untuk proyek Encyclopedia of the Qur'an oleh Brill yang sedang ia jalani.
2. John Bright, The Authority of the Old Testament, Abingdon Press, Nashville, 1967, hlm. 65-66.
3. Ibid., hlm. 66, mengutip dari Friedrich Delitzsch, Die Grosse Tauschung (1920).
4. Ibid., hlm. 67, catatan kaki 21.
5. Ibid., him. 65.
6. H. Shanks, "Ousted Chief Scroll Editor Makes His Case: An Interview with John Strugnell", Biblical Archaeology Review, Juli/Agust. 94, jilid. 20, no. 4, hlm. 41-42.
7. Ibid., him. 43. Satu anggapan yang menarik yang ia buat mengatakan bahwa "Uskup Kardinal Paris adalah seorang Yahudi dan hal itu berjalan mulus dengan uskup di bawah kekuasaannya, padahal mereka bukan beragama Yahudi" [hlm. 43].
8. Hershel Shanks, "Scholars, Scroll, Secret and 'Crimes"', New York Times, 7 September 1991, muncul dalam gambar 18 dalam Eisenman dan Robinson, A Facsimile Edition of the Dead Sea Scrolls, Pengantar Penerbit, Cetakan pertama, 1991, hlm. xli. Perhatikan bahwa dalam cetakan kedua (mungkin juga yang seterusnya) semua informasi itu telah dibuang.
9. A Facsimile Edition of the Dead Sea Scrolls, Pengantar Penerbit, hlm. xxi.
10. Ibid., hlm. xii.
11. Ibid., hlm. xiii. Tulisan miring adalah tambahan.
12. Ibid., hlm. xiv.
13. Ibid., hlm. xiv.
14. Perhatikan bahwa semua kutipan di alas adalah dari cetakan pertama yang semuanya dihilangkan dalam cetakan kedua (dan mungkin yang seterusnya). Biblical Archaeological Society telah berhasil menerbitkan A Facsimile Edition of the Dead Sea Scroll pada tahun 1991, yang mendapat banyak pujian (tetapi dikecam pedas oleh para editor skrol itu). Yang membuat saya sangat terperanjat adalah saya temukan bahwa dalam cetakan yang kedua keseluruhan kata sambutan Hershcl Shank yang asal telah dipotong dari 36 halaman menjadi dua halaman saja. Tidak ada catatan penting diberikan untuk pembuangan ini.
15. H. Shanks, "Scholar Claims Palestinian History is Suppressed in Favor of Israelites", Biblical Archaeology Review, Maret/April 96, jld. 22, no. 2, hlm. 54. "Makalah Whitelam begitu dianggap penting sehingga ia disampaikan pada sidang yang paling kecil yang dibiayai bersama oleh the Society of Biblical Literature, the American Academy of Religion, dan the American Schools of Oriental Research." (Ibid., hlm. 54.)
16. Ibid. hlm. 56.
17. Ibid. hlm. 56, mengutip pendapat Keith Whitelam.
18. Ibid. hlm. 69.
19. Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, edisi ke 2, Oxford Univ. Press, 1959, Pendahuluan.
20. Lihat Isma'il al-'Uthmani, Monthly al-Miskat, Waydah, Morokko, viii, 1419 H., hlm. 28-29.
21. Edward Said, Covering Islam, Pantheon Books, New York, 1981, hlm. xvii.
22. H. Reeland, Four Treatises Concerning the Doctrine, Discipline and Worship of the Mahornetans, London, 1712, hlm. 5-6.
23. Ibid. hlm. 6-7.
24. Ibid. hlm. 7-8.
25. Ibid. hlm. 12. Penekanan (kalimat terakhir) adalah tambahan.
26. Lihat defnisi Yehuda Nevo mengenai Revisionisme dalam karyanya itu, hlm.7-8
27. Lihat contohnya sikap para apologis yang terkandung dalam makalah Joseph Blenkinsopp dan Barclay Newman kedua-duanya [lnjil Review, jld. xii, no. 5, Okt. 1996, hlm. 42-43] tidak termasuk dalam kutipan saya dari hlm. 291-292.
28. Berikut ini adalah beberapa tuduhan para ilmuwan Kristen abad ke 17 dan 18 terhadap kaum Muslimin yang ditulis dalam bahasa Latin: (1) Kaum Muslimin menyembah planet Venus; (2) Dan juga menyembah semua makhluk; (3) Dan menolak keberadaan Neraka; (4) Dan percaya bahwa dosa­-dosa akan terhapus dengan selalu membasuh tubuh; (5) Dan percaya bahwa Setan adalah kawan Tuhan dan Nabi Muhammad; (6) Dan percaya bahwa semua setan akan diampuni; (7) Dan percaya bahwa wanita tidak akan masuk surga; (8) Dan percaya bahwa Maryam mengandung Isa karena memakan buah kurma; (9) Dan percaya bahwa Musa termasuk golongan yang durhaka. [Lihat Four Treatise karya Reeland, hlm. 47-102].
29. Edward Said, Covering Islam, hlm. xii.
30. Ibid. hlm. xv.
31. Ibid. hlm. 4-5.
32. Ibid. hlm.. 5.
33. Ibid. hlm.. 23.
34. Ibid. hlm.. 23.
35. Ibid. hlm.. xvii, 23.
36. Keadaan yang berlaku sampai hari ini.
37. Satu contoh yang terdekat mengenai hal ini adalah sebuah artikel tahun 1805 dalam Asiatic Annual Register oleh J. Gilchrist yang berjudul "Pengamatan terhadap kebijakan dalam membentuk pemerintahan timur, dengan tujuan memberi masukan terus-menerus terhadap agen-agen diplomat yang layak, para penerjemah, dan lain-lain, untuk memudahkan dan memperbaiki hubungan langsung antara Tanah Besar Inggris (Great Britain) dan negara-negara Asia, dalam mencontoh Lembaga yang serupa di Prancis." [Lihat W.H. Behn, Index Islamicus: 1665-1905, Adiyok, Millersville PA, 1989, hlm. l.]
38. Usaha-usaha para Orientalis untuk menghapuskan AI-Qur an yang tak terlanggar itu sayangnya telah mendapat support dari para elite sekuler Turki. Presiden Demirel bahkan dicatat [dalam Surat Kabar ar-Riyad, keluaran 27-08-1420 H./S-II-1999] dengan pernyataan yang saling berseberangan bahwa Islam modem sepenuhnya sesuai dengan sekularisasi, sambil menambahkan bahwa sekitar 330 ayat AI-Qur'an "tidak bisa lagi dipakai" dan mesti dibuang. Presiden berusia 76 tahun itu betul-betul menghadapi badai kemarahan masyarakat dan wartawan juga karena pernyataannya itu, sementara tawarannya untuk membuat satu "reformasi agama" ditolak oleh Mahkamah Tinggi Urusan Islam Turki.
39. R.S. Humphreys. Islamic History, hlm. 83.
40. H.A.R. Gibb, Journal of Comparativc Legislation and International Law, seri ke 3, jld. 34, bagian3-4 (1951), hlm. 114.
41. Humphreys adalah seorang Guru Besar King 'Abdul-'Aziz dalam bidang Studi Islam di Universitas California, Santa Barbara. Untuk kutipan di atas lihat karyanya Islamic History, hal. 84. Lihat juga 1. Esposito, Islam: the Straight Path, edisi yang lebih panjang, Oxford Univ. Press, New York, 1991, hlm. 81-82.
42. Contohnya M.M. al-A'zami, On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence, John
Wiley; 1985.
43. Lihat Mustafa as-Siba'i, as-Sunnah wa Makanatuha, Cairo, 1961, hlm. 27. 44. Wansbrough, Quranic Studies, hlm. 44.
45. Dennis Fischman, Political Discourse in Exile: Karl Marx and the Jewish Question, The University of Massachusetts Press, 1991, hlm. 26.
46. Ibid. hlm. 28. 47. Ibid. hlm. 7,15. 48. Ibid. hlm. 13.
49. Talking with David Frost; Shimon Peres. Disiarkan di US dalam Public Broadcasting System (PBS), 29 Marct 1996. Transkrip no. 53, hlm. 5; penekanan adalah tambahan.
50. M. Qutb, al-Mustashriqun wa al-Islam, Maktabat Wahbah, Kairo, 1999, hlm. 309. Gagasan ini juga dapat dijumpai dalam Anti-Semite and Jew (Terjemahan Bahasa Inggris) karya Satre, Schocken Books Inc., New York, 1995.
51.  Ini adalah kumpulan kuliah yang diterbitkan oleh Departemen Sejarah, Universitas Denver, yang diedit oleh Stanley M. Wagner dan Allen D. Breck.
52. Ia adalah Pendeta di Sinagog Emanuel, Englewood, New Jersey. Selain dari peranannya sebagai pendeta, ia juga mengajar di Universitas Rutgers, Universitas Princeton, dan Universitas Hebrew di Jerusalem.
53. Wagner dan Breek (ed.), Great Confrontations in Jewish History, hlm. 127-128.
54. Ibid. hlm. 128-129.
55. Ibid. hlm. 131. Penekanan adalah tambahan.
56. Karena (dalam ucapan Pendeta Hertzberg) mayoritas Zionis tidak lagi percaya dengan agama Yahudi sebagai faktor pemersatu, dan kini memberi perhatian pada satu makna sekuler 'membangun kembali tanah air' untuk memenuhi keperluan akan sesuatu yang bisa menghimpun mereka.
57. Tidak lama setelah terbentuknya Negara Israel, Pendeta Prof. Guillaume 'membuktikan' bahwa al-Masjid al-Aqsa yang melekat di hati kaum Muslimin sebenamya adalah kampung kecil di sekitar Mekkah, jadi sangat jauh dari Jerusalem! [A. Guillaume, "Where was al-Masyid al-Aqsa", al­Andalus, Madrid, 1953, hlm. 323-336.]
58. Lihat Holy Injil, Contemporary English Version, American Injil Society. New York, 1995; Joseph Blenkinsopp "The Contemporary English Version: Inaccurate Translation Tries to Soften Anti- Judaic Sentiment," Injil Review, vol. xii, no. 5, Okt. 1996, hlm. 42. Dalam keluaran yang sama: Barclay Newman, "CEV's Chief Translator: We Were Faithful to the Intention of the Text," ibid., hlm. 43. Pengaruh perubahan-perubahan ini sangat jauh dibanding dengan tulisan-tulisan yang menggambarkannya; untuk contoh-contoh itu lihatlah pada pembahasan terperinci dalam tulisan ini, hlm.291-294.
59. Prof Norman Calder kemudian bergabung dalam kelompok ini, menunjukkan bahwa karya­ karya pada periode itu-bukan saja AI-Qur'an-telah ditulis oleh komunitas Islam secara keseluruhan. la membuat teori bahwa setiap karya yang terkenal yang ditulis oleh para ilmuwan abad ke 2 dan ke 3 seperti Muwatra' Imam Malik, al-Mudawwanah Sahnun, al-Umm asy-Syati'l, al-Kharaj Abu Yusuf dan lain-lain, adalah teks ilmiah yang tidak ditulis oleh individu. [Norman Calder, Studies in Early Muslim Jurisprudence, Univcrsitas Oxford Press, 1993].
60. R.S. Humphreys, Islamic History, hlm. 84.
61. J. Koren dan Y.D. Nevo, "Methodological Approaches to Islamic Studies", Der Islam, Band 68, Heft 1, 1991, hlm. 101. Penekanan adalah tambahan.
62. Ibid. hlm. 102. Penekanan adalah tambahan.
63. Sebagai kasus yang jelas berdasarkan informasi yang saya dapat dari Jordan-Israel baru-baru ini meminta negara-negara tetangganya (sebagai bagian dari paket proses perdamaian) untuk menghilangkan semua kurikulum yang membahas tentang Perang Salib, Salahuddin al-Ayyubi (Saladin), dan kemenangannya dalam merebut kembali al-Quds (Jerusalem).
64. Istilah 'anti-Semit' adalah gambaran yang salah yang secara sadar dipakai untuk anti-agama Yahudi, tetapi mayoritas kaum Semit selama empat belas abad yang lalu adalah orang-orang Islam itu sendiri!
65. Sebagaimana dikutip dalam M. Broomhal, Islam in China, New Impression, London, 1987, hlm. 2.
Read More

Saturday, December 25, 2010

Menjelang FINAL AFF, Aceh Sarankan Timnas Pakai Pita Hitam

(Indonesian Team)


Masyarakat Aceh mengharapkan Tim Nasional Indonesia mengenakan pita hitam di lengan saat berlaga melawan Malaysia, Minggu 26 Desember 2010. 

Sekjen Partai Rakyat Aceh (PRA), Thamren Ananda mengatakan, selain untuk mengenang para ratusan ribu korban tsunami yang meninggal di tanggal yang sama enam tahun lalu, ada alasan lain.

"Ini akan membuat masyarakyat Aceh ikut memiliki Timnas, menjadi bagian dari Timnas, apalagi pernah ada konflik di Aceh. Ini akan semakin mengikat kita sebagai bangsa," kata Thamren saat dihubungi VIVAnews, Jumat 24 Desember 2010 malam. 

Pita hitam dan beberapa menit hening cipta akan menimbulkan efek dahsyat bagi masyarakat Aceh yang sampai sekarang terus berusaha bangkit dari tragedi.

"Jika itu dilakukan di lapangan Bukit Jalil, di manapun masyarakat Aceh, pasti akan terharu. Semangat Timnas yang membawa nama bangsa akan mengilhami kami, bahwa anak-anak korban tsunami juga bisa berprestasi seperti Timnas," kata Thamren.

Meski hari itu Aceh berkabung, Thamren mengatakan, masyarakat Serambi Mekah akan tetap mendukung Timnas, meski dari layar televisi. 

"Akan ada nonton bareng yang didahului hening cipta," kata dia. Selain itu, masyarakat Aceh juga akan menggelar ritual tahlilan. 

Selain pada Timnas, Aceh juga berharap pemerintah khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan masyarakat Indonesia untuk mengheningkan cipta, mengenang para korban. 

"Instruksikan, jam berapa kita mengheningkan cipta bersama," kata Thamren.

Apalagi musibah tsunami yang mengguncang Aceh bukan hal yang boleh dilupakan. Banyak pelajaran yang didapat di balik petaka. 

Pada 26 Desember 2004, gempa bumi bawah laut 9,1 skala Richter mengguncang Samudera Hindia di lepas pantai Sumatera Utara. Dampak gempa itu begitu kuat sampai 1.200 kilometer dari pusat gempa, hingga mencapai Alaska.

Gempa dahsyat itu memicu tsunami mematikan. Tsunami menyapu sejumlah pantai di Samudera Hindia hingga ketinggian 30 meter. Lebih dari 230.000 orang tewas dan jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal.Sumber : Vivanews
Read More

Mengenang 6 Tahun Tsunami Aceh (26 Desember 2004)

Tsunami of Banda Aceh, 26 Desember 2004

Rebuilding Aceh and Nias


The Ship of PLTD Tsunami


Read More

Friday, December 24, 2010

Sami Yusuf - Healing


It's so hard to explain
What I'm feeling
But I guess it's ok
Cause I'll keep believing


There's something deep inside
Something that's calling
It's calling you and I
It's taking us up high to


CHORUS:

Healing, a simple act of kindness brings such meaning
A smile can change a life let's start believing
And feeling, let's start healing


Heal and you will be healed
Break every border
Give and you will receive
It's Nature's order
There is a hidden force
Pulling us closer


It's pulling you and I
It's pulling us up high to


CHORUS:

Healing, a simple act of kindness brings such meaning
A Smile can change a life let's start believing
And feeling, let's start healing


Hearts in the hand of another heart and in God's hand are all heart
An eye takes care of another eye and from God's eye nothing hides
Seek only to give and you'll receive
So, heal and you will be healed

قلب بين يدي قلب و بيد الله كل قلب

عين ترعى عينا، وعين الله ترعى

كلمة طيبة صدقة

تبسمك لأخيك صدقه

كل معروف صدقة

اللهم اشف شفاءً لا يغادر سقماً
Read More

Bolehkah Seorang Muslim Mengucapkan Selamat Natal?

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, wa shalaatu wa salaamu ‘ala nabiyyina Muhammad wa ‘ala alihi wa shohbihi wa sallam.

Sudah sering kita mendengar ucapan semacam ini menjelang perayaan Natal yang dilaksanakan oleh orang Nashrani. Mengenai dibolehkannya mengucapkan selamat natal ataukah tidak kepada orang Nashrani, sebagian kaum muslimin masih kabur mengenai hal ini. Sebagian di antara mereka dikaburkan oleh pemikiran sebagian orang yang dikatakan pintar (baca: cendekiawan), sehingga mereka menganggap bahwa mengucapkan selamat natal kepada orang Nashrani tidaklah mengapa (alias ‘boleh-boleh saja’). Bahkan sebagian orang pintar tadi mengatakan bahwa hal ini diperintahkan atau dianjurkan.

Namun untuk mengetahui manakah yang benar, tentu saja kita harus merujuk pada Al Qur’an dan As Sunnah, juga pada ulama yang mumpuni, yang betul-betul memahami agama ini. Ajaran islam ini janganlah kita ambil dari sembarang orang, walaupun mungkin orang-orang yang diambil ilmunya tersebut dikatakan sebagai cendekiawan. Namun sayang seribu sayang, sumber orang-orang semacam ini kebanyakan merujuk pada perkataan orientalis barat yang ingin menghancurkan agama ini. Mereka berusaha mengutak-atik dalil atau perkataan para ulama yang sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka bukan karena ingin mencari kebenaran dari Allah dan Rasul-Nya, namun sekedar mengikuti hawa nafsu. Jika sesuai dengan pikiran mereka yang sudah terkotori dengan paham orientalis, barulah mereka ambil. Namun jika tidak bersesuaian dengan hawa nafsu mereka, mereka akan tolak mentah-mentah. Ya Allah, tunjukilah kami kepada kebenaran dari berbagai jalan yang diperselisihkan –dengan izin-Mu-
Semoga dengan berbagai fatwa dari ulama yang mumpuni, kita mendapat titik terang mengenai permasalahan ini.
Fatwa Pertama: Mengucapkan Selamat Natal dan Merayakan Natal Bersama
Berikut adalah fatwa ulama besar Saudi Arabia, Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin rahimahullah, dari kumpulan risalah (tulisan) dan fatwa beliau (Majmu’ Fatawa wa Rosail Ibnu ‘Utsaimin), 3/28-29, no. 404.
Beliau rahimahullah pernah ditanya,
“Apa hukum mengucapkan selamat natal (Merry Christmas) pada orang (Nashrani) dan bagaimana membalas ucapan mereka? Bolehkah kami menghadiri acara perayaan mereka (perayaan Natal)? Apakah seseorang berdosa jika dia melakukan hal-hal yang dimaksudkan tadi, tanpa maksud apa-apa? Orang tersebut melakukannya karena ingin bersikap ramah, karena malu, karena kondisi tertekan, atau karena berbagai alasan lainnya. Bolehkah kita tasyabbuh (menyerupai) mereka dalam perayaan ini?”
Beliau rahimahullah menjawab:
Memberi ucapan Selamat Natal atau mengucapkan selamat dalam hari raya mereka (dalam agama) yang lainnya pada orang kafir adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama (baca: ijma’ kaum muslimin), sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Ibnul Qoyyim rahimahullah dalam kitabnya Ahkamu Ahlidz Dzimmah. Beliau rahimahullah mengatakan, “Adapun memberi ucapan selamat pada syi’ar-syi’ar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir (seperti mengucapkan selamat natal, pen) adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma’ (kesepakatan) kaum muslimin. Contohnya adalah memberi ucapan selamat pada hari raya dan puasa mereka seperti mengatakan, ‘Semoga hari ini adalah hari yang berkah bagimu’, atau dengan ucapan selamat pada hari besar mereka dan semacamnya. Kalau memang orang yang mengucapkan hal ini bisa selamat dari kekafiran, namun dia tidak akan lolos dari perkara yang diharamkan. Ucapan selamat hari raya seperti ini pada mereka sama saja dengan kita mengucapkan selamat atas sujud yang mereka lakukan pada salib, bahkan perbuatan seperti ini lebih besar dosanya di sisi Allah. Ucapan selamat semacam ini lebih dibenci oleh Allah dibanding seseorang memberi ucapan selamat pada orang yang minum minuman keras, membunuh jiwa, berzina, atau ucapan selamat pada maksiat lainnya. Banyak orang yang kurang paham agama terjatuh dalam hal tersebut. Orang-orang semacam ini tidak mengetahui kejelekan dari amalan yang mereka perbuat. Oleh karena itu, barangsiapa memberi ucapan selamat pada seseorang yang berbuat maksiat, bid’ah atau kekufuran, maka dia pantas mendapatkan kebencian dan murka Allah Ta’ala.” –Demikian perkataan Ibnul Qoyyim rahimahullah-
Dari penjelasan di atas, maka dapat kita tangkap bahwa mengucapkan selamat pada hari raya orang kafir adalah sesuatu yang diharamkan. Alasannya, ketika mengucapkan seperti ini berarti seseorang itu setuju dan ridho dengan syiar kekufuran yang mereka perbuat. Meskipun mungkin seseorang tidak ridho dengan kekufuran itu sendiri, namun tetap tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk ridho terhadap syiar kekufuran atau memberi ucapan selamat pada syiar kekafiran lainnya karena Allah Ta’ala sendiri tidaklah meridhoi hal tersebut. Allah Ta’ala berfirman,
إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ
“Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu.” (Qs. Az Zumar [39]: 7)
Allah Ta’ala juga berfirman,
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni’mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.” (Qs. Al Maidah [5]: 3)
Apakah Perlu Membalas Ucapan Selamat Natal?
Memberi ucapan selamat semacam ini pada mereka adalah sesuatu yang diharamkan, baik mereka adalah rekan bisnis ataukah tidak. Jika mereka mengucapkan selamat hari raya mereka pada kita, maka tidak perlu kita jawab karena itu bukanlah hari raya kita dan hari raya mereka sama sekali tidak diridhoi oleh Allah Ta’ala. Hari raya tersebut boleh jadi hari raya yang dibuat-buat oleh mereka (baca : bid’ah). Atau mungkin juga hari raya tersebut disyariatkan, namun setelah Islam datang, ajaran mereka dihapus dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan ajaran Islam ini adalah ajaran untuk seluruh makhluk.
Mengenai agama Islam yang mulia ini, Allah Ta’ala sendiri berfirman,
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (Qs. Ali Imron [3]: 85)
Bagaimana Jika Menghadiri Perayaan Natal?
Adapun seorang muslim memenuhi undangan perayaan hari raya mereka, maka ini diharamkan. Karena perbuatan semacam ini tentu saja lebih parah daripada cuma sekedar memberi ucapan selamat terhadap hari raya mereka. Menghadiri perayaan mereka juga bisa jadi menunjukkan bahwa kita ikut berserikat dalam mengadakan perayaan tersebut.
Bagaimana Hukum Menyerupai Orang Nashrani dalam Merayakan Natal?
Begitu pula diharamkan bagi kaum muslimin menyerupai orang kafir dengan mengadakan pesta natal, atau saling tukar kado (hadiah), atau membagi-bagikan permen atau makanan (yang disimbolkan dengan ’santa clause’ yang berseragam merah-putih, lalu membagi-bagikan hadiah, pen) atau sengaja meliburkan kerja (karena bertepatan dengan hari natal). Alasannya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ
“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud. Syaikhul Islam dalam Iqtidho’ mengatakan bahwa sanad hadits ini jayid/bagus)
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtidho’ Ash Shirothil Mustaqim mengatakan, “Menyerupai orang kafir dalam sebagian hari raya mereka bisa menyebabkan hati mereka merasa senang atas kebatilan yang mereka lakukan. Bisa jadi hal itu akan mendatangkan keuntungan pada mereka karena ini berarti memberi kesempatan pada mereka untuk menghinakan kaum muslimin.” -Demikian perkataan Syaikhul Islam-
Barangsiapa yang melakukan sebagian dari hal ini maka dia berdosa, baik dia melakukannya karena alasan ingin ramah dengan mereka, atau supaya ingin mengikat persahabatan, atau karena malu atau sebab lainnya. Perbuatan seperti ini termasuk cari muka (menjilat), namun agama Allah yang jadi korban. Ini juga akan menyebabkan hati orang kafir semakin kuat dan mereka akan semakin bangga dengan agama mereka.
Allah-lah tempat kita meminta. Semoga Allah memuliakan kaum muslimin dengan agama mereka. Semoga Allah memberikan keistiqomahan pada kita dalam agama ini. Semoga Allah menolong kaum muslimin atas musuh-musuh mereka. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Kuat lagi Maha Mulia.
Fatwa Kedua: Berkunjung Ke Tempat Orang Nashrani untuk Mengucapkan Selamat Natal pada Mereka
Masih dari fatwa Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin rahimahullah dari Majmu’ Fatawa wa Rosail Ibnu ‘Utsaimin, 3/29-30, no. 405.
Syaikh rahimahullah ditanya: Apakah diperbolehkan pergi ke tempat pastur (pendeta), lalu kita mengucapkan selamat hari raya dengan tujuan untuk menjaga hubungan atau melakukan kunjungan?
Beliau rahimahullah menjawab:
Tidak diperbolehkan seorang muslim pergi ke tempat seorang pun dari orang-orang kafir, lalu kedatangannya ke sana ingin mengucapkan selamat hari raya, walaupun itu dilakukan dengan tujuan agar terjalin hubungan atau sekedar memberi selamat (salam) padanya. Karena terdapat hadits dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,
لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ
“Janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nashara dalam salam (ucapan selamat).” (HR. Muslim no. 2167)
Adapun dulu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berkunjung ke tempat orang Yahudi yang sedang sakit ketika itu, ini dilakukan karena Yahudi tersebut dulu ketika kecil pernah menjadi pembantu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Tatkala Yahudi tersebut sakit, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjenguknya dengan maksud untuk menawarkannya masuk Islam. Akhirnya, Yahudi tersebut pun masuk Islam. Bagaimana mungkin perbuatan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mengunjungi seorang Yahudi untuk mengajaknya masuk Islam, kita samakan dengan orang yang bertandang ke non muslim untuk menyampaikan selamat hari raya untuk menjaga hubungan?! Tidaklah mungkin kita kiaskan seperti ini kecuali hal ini dilakukan oleh orang yang jahil dan pengikut hawa nafsu.
Fatwa Ketiga: Merayakan Natal Bersama
Fatwa berikut adalah fatwa Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Al ‘Ilmiyyah wal Ifta’ (Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi) no. 8848.
Pertanyaan:
Apakah seorang muslim diperbolehkan bekerjasama dengan orang-orang Nashrani dalam perayaan Natal yang biasa dilaksanakan pada akhir bulan Desember? Di sekitar kami ada sebagian orang yang menyandarkan pada orang-orang yang dianggap berilmu bahwa mereka duduk di majelis orang Nashrani dalam perayaan mereka. Mereka mengatakan bahwa hal ini boleh-boleh saja. Apakah perkataan mereka semacam ini benar? Apakah ada dalil syar’i yang membolehkan hal ini?
Jawaban:
Tidak boleh bagi kita bekerjasama dengan orang-orang Nashrani dalam melaksanakan hari raya mereka, walaupun ada sebagian orang yang dikatakan berilmu melakukan semacam ini. Hal ini diharamkan karena dapat membuat mereka semakin bangga dengan jumlah mereka yang banyak. Di samping itu pula, hal ini termasuk bentuk tolong menolong dalam berbuat dosa. Padahal Allah berfirman,
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Qs. Al Maidah [5]: 2)
Semoga Allah memberi taufik pada kita. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, pengikut dan sahabatnya.
Ketua Al Lajnah Ad Da’imah: Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz
Saatnya Menarik Kesimpulan
Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik beberapa kesimpulan:
Pertama, Kita –kaum muslimin- diharamkan menghadiri perayaan orang kafir termasuk di dalamnya adalah perayaan Natal. Bahkan mengenai hal ini telah dinyatakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1981.
Kedua, Kaum muslimin juga diharamkan mengucapkan ’selamat natal’ kepada orang Nashrani dan ini berdasarkan ijma’ (kesepakatan) kaum muslimin sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qoyyim. Jadi, cukup ijma’ kaum muslimin ini sebagai dalil terlarangnya hal ini. Yang menyelisihi ijma’ ini akan mendapat ancaman yang keras sebagaimana firman Allah Ta’ala,
وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا
“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu’min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (Qs. An Nisa’ [4]: 115). Jalan orang-orang mukmin inilah ijma’ (kesepakatan) mereka.
Oleh karena itu, yang mengatakan bahwa Al Qur’an dan Hadits tidak melarang mengucapkan selamat hari raya pada orang kafir, maka ini pendapat yang keliru. Karena ijma’ kaum muslimin menunjukkan terlarangnya hal ini. Dan ijma’ adalah sumber hukum Islam, sama dengan Al Qur’an dan Al Hadits. Ijma’ juga wajib diikuti sebagaimana disebutkan dalam surat An Nisa ayat 115 di atas karena adanya ancaman kesesatan jika menyelisihinya.
Ketiga, jika diberi ucapan selamat natal, tidak perlu kita jawab (balas) karena itu bukanlah hari raya kita dan hari raya mereka sama sekali tidak diridhoi oleh Allah Ta’ala.
Keempat, tidak diperbolehkan seorang muslim pergi ke tempat seorang pun dari orang-orang kafir untuk mengucapkan selamat hari raya.
Kelima, membantu orang Nashrani dalam merayakan Natal juga tidak diperbolehkan karena ini termasuk tolong menolong dalam berbuat dosa.
Keenam, diharamkan bagi kaum muslimin menyerupai orang kafir dengan mengadakan pesta natal, atau saling tukar kado (hadiah), atau membagi-bagikan permen atau makanan dalam rangka mengikuti orang kafir pada hari tersebut.
Demikianlah beberapa fatwa ulama mengenai hal ini. Semoga kaum muslimin diberi taufiko oleh Allah untuk menghindari hal-hal yang terlarang ini. Semoga Allah selalu menunjuki kita ke jalan yang lurus dan menghindarkan kita dari berbagai penyimpangan. Hanya Allah-lah yang dapat memberi taufik.

Alhamdulillahilladzi bi ni’matihi tatimmush sholihat. Wa shallallahu ‘ala nabiyyina Muhammad wa ‘alihi wa shohbihi wa sallam.

Diselesaikan pada siang hari, di rumah mertua tercinta, Panggang-Gunung Kidul, 18 Dzulhijah 1429 H
Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal, S.T.
Read More
© .: moekzone :. All rights reserved | Theme Designed by Seo Blogger Templates